Restaurering av bevarandevärda eller svårbrukade åkermarker 

Vissa åkermarker kan ha höga värden som delar av det öppna landskapet i särskilt bevarandevärda landskapsavsnitt. Små åkrar med ålderdomliga former kan också vara viktiga delar i värdefulla gårdsmiljöer.

Du kan nu söka ersättning för restaurering av särskilt bevarandevärda eller svårbrukade före detta åkermarker. Efter restaureringen ska marken uppfylla ägoslagsdefinitionen för åkermark samt under fem år skötas enligt tvärvillkorens skötselkrav för åkermark. Marken räknas inte som jordbruksmark och erhåller därmed inte gårdsstöd under restaureringsperioden.

Ersättning

Ersättning beviljas objekt med särskilt höga kulturhistoriska och/eller biologiska värden knutna till odlingslandskapet. Objekt som ingår i värdefulla helhetsmiljöer prioriteras. Åkern ska användas som åkermark minst 5 år efter insatsen. Restaureringen ska följa tidigare fältformer.

Ersättning kan lämnas med 13 500 kr/ha.

Ansökan

Sista ansökningsdag för 2013 är 15 februari.