Djurhållning

Highland cattle

Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd.

Kommunen eller länsstyrelsen ger dig tillstånd för din anläggning. Hos länsstyrelsen får du även tillstånd till andra verksamheter med djur, till exempel hunddagis och ridskolor.

Vi kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö. Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. I förprövningen granskar vi ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation. Djurhållningen skapar även arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsindustri och turism.

Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Det finns investeringsstöd att söka för djurstallar. Stödet är fokuserat på jordbrukets konkurrenskraft och begränsas till om-, till- och nybyggnad av djurstallar, under förutsättning att antalet djurplatser ökar.

> Investeringsstöd i jordbruksföretag

Primärproduktion av foder och livsmedel

Den så kallade primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan. Exempel på primärproduktion är odling och skörd av frukt och grönsaker, spannmål och grovfoder, uppfödning av djur och mjölkning. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

> Primärproduktion av foder och livsmedel


Tillstånd för olika verksamheter med djur

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen. För djuranläggningar med 400 eller flera djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vi ger tillstånd till andra verksamheter med djur till exempel hunddagis och ridskolor.

> Mer information under Djur & natur - Djurskydd- Tillstånd för verksamhet med djur.

 

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

> Mer information under Djur & natur - Djurskydd - Djurskyddskontroll och checklistor.