Hovfjället

I Hovfjällets naturreservat samsas målsättningarna att bevara och vårda värdefull natur med anläggningar för friluftsliv. Här finns mängder av leder för vandring och längdskidåkning men också backar för utförsåkning.

Utsikt från Hovfjället.

Bergets övre delar domineras av lav- och ljungrika hällmarker och i de lägre liggande områdena finns grannaturskog. Där marken planar ut breder myrmarker ut sig. Området vid Vargmossen hyser de mest urskogsartade skogsbestånden med smala "flaggstångsgranar" av fjällskogstyp och knotiga tallar varav flera är över 200 år gamla.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

I området finns gott om bärmarker och för den som är fågelintresserad finns många fågelarter t ex tjäder, orre och järpe och ibland även fjällvråk, hökuggla och varfågel. Ett gammalt björnide visar att det tidigare har funnits björn i  området.

Vägbeskrivning

Läge: N Värmland, Torsby kommun, ca 17 km norr om Torsby.

Hovfjället är skyltat från väg 954 vid Vägsjöfors.

Anordningar

Ca 60 km med vandringsleder, skidspår och skidbackar.

Arbete pågår med att förbättra broar och spänger på Hovfjället.

Vandringsleder finns i närheten av spännande naturskogsbestånd öster om Ensammentjärn och vid Giljans dalgång liksom vid Råkullsberget i söder. Vid torpstället Bondfugestorp kan du rasta under tak och njuta av gläntan i skogen.

Vid Rastplatsen Råkullstjärn finns idag endast ett rastbord. Väderskydd och toalett kommer att byggas under 2017.  

Naturstigar finns vid Hovfjället där man kan lära sig mer om naturen på ett enkelt sätt. Broschyrer finns till dessa leder vid ledens start.

För mer info om skidspår och pister – kontakta Hovfjällets skidanläggning.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
  • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats eller om totalt eldningsförbud utfärdas,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka växter,
  • störa djurlivet t. ex. genom att varaktigt uppehålla sig vid bo eller dylikt,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar eller parkera motordrivet fordon annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur. Undantag endast i samband med tillåten jakt.

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland