Danshallmyren

I detta vidsträckta och variationsrika våtmarksområde kan du sommartid njuta av stillhet och vildmarkskänsla.
Vy över Danshallmyren vårvintern 2010. Foto: Ida Kjörk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservatet Danshallmyren bildades för att bevara ett myrkomplex och dess naturskogar och myrmarker. På så sätt skyddas även den speciella biologiska mångfalden i dessa naturtyper samt områdets vildmarkskaraktär. Markerna bär spår både av tidigare bosättningar (Kojkilan) och av skogsbränder. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tillsammans med ett angränsande norskt naturskyddat område, Saerkilamp, omfattar de båda ett svensk-norskt "vildmarksområde" på 1000 ha.

Djur och växter

Myrkomplexet är säreget och här finns mängder av myrmarker och naturskogsholmar. I området finns hänglavar, vedsvampar, tjäder, lavskrika och slaguggla - alla är arter som är beroende av större naturskogsområden för sin överlevnad.

Vägbeskrivning

Läge: NV Värmland, Torsby kommun. Ca 5 km väster om Lekvattnet.

I rondellen på E45 i Torsby tag avfart mot Lekvattnet/Kongsvinger (väg 239). Kör förbi Lekvattnet ca 5 km mot gränsen, efter bron över Rottnaälven sväng vänster mot Josefsberg. Tag andra till höger (skylt skoterstugan) mot Josefsberg och nästa vänster söderut. Härifrån utgår enskild väg (bitvis svårframkomlig) som efter 6 km leder fram till det utmarkerade reservatet.

Anordningar

Informationstavla finns vid Kojkilantjärnen som ligger centralt i reservatet. Ta med egen ved för att utnyttja eldstaden vid Kojkilantjärnen.

För mer information om skoterled kontakta Lekvattnets skoterklubb.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd,
  • fånga eller skada insekter och andra djur, deras bon och lekplatser eller samla ägg,
  • framföra motordrivet fordon utanför speciellt avsett ledsystem, annat än för uttransport av skjuten älg,
  • rida eller cykla utanför befintlig bilväg,
  • medföra husdjur som inte hålls kopplat, annat än jakthund under tillåten jakt,
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att i organiserad form utnyttja området för turism, sportevenemang, undervisning eller undersökningsverksamhet.

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 543 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland