Stora Vilången

Denna naturskog är en liten pärla i ett övrigt brukat skogslandskap.

Här kan man vandra längs Stora Vilångens stränder. På holmar och uddar vid sjön finns riktigt grova, flerhundraåriga tallar. Den äldsta och mest naturskogsliknande skogen finns på Rutön och på små fastmarksholmar i strandkärren. På de två öarna, Storön och Rutön, finns också enstaka mycket gamla torrakor och några av dem har en för trakten imponerande dimension.

Sjön Stora Vilången utgör 85 av reservatets 108 hektar. Det är en näringsfattig klarvattensjö som ligger 126 meter över havet.

Det tidigare Domänreservatet från 1939 blev naturreservat 2004. Reservatets syfte är att bevara och utveckla naturskogskaraktären i delar av reservatet och bibehålla den vackra landskapsbilden vid Stora Vilången.

Inom reservatet har man funnit spår av tre stenåldersboplatser. Flera flintor och flintavslag har hittats i anslutning till bosättningarna.

Djur och växter

De gamla tallarna är i olika nedbrytningsstadier och är därför viktiga för många sällsynta insekter och fåglar.

I området förekommer ovanliga lavar och svampar så som: kort skägglav, gällav, klibbticka, violticka, fnöskticka och björkticka.

Sjön Stora Vilången är av regionalt intresse ur fiskesynpunkt. Provtagning visar att Stora Vilången även har en mycket artrik bottenfauna.

Vägbeskrivning

Läge: SO Värmland, Kristinehamns kommun.

Från E18 ta av vid Kristinehamns östra avfart och kör mot Bjurtjärn, ca 6 km fram till sjön och reservatets södra del med liten parkering på vänster sida.

Anordningar

Informationsskylt finns vid parkeringen. Området har några iordningställda eldplatser. En markerad stig går från parkeringen och ca 1 km norrut, längs sjöns västra strand.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon utom vid terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker.

Fakta

Bildat: 1939 Domänreservat och 2004 Naturreservat

Storlek: ca 108 hektar varav 35 ha landyta

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Mer om reservatet