Värmlandsskärgården - östra delen

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag.
Vindpinad vegetation

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag. I Naturreservatet Värmlandsskärgården skyddas stora delar av denna övärld från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster.

Magra klippstränder med vindpinade martallar och lavklädda hällar karaktäriserar landskapet. Frodigare växtlighet och lövskogar finns i vindskyddade lägen på större öar samt på en del berggrundsgeologiskt gynnade öar. Grunda vassvikar i de inre skärgårdsdelarna bidrar till variationen. Till dessa olika miljöer är starka naturskyddsintressen knutna. Värmlandsskärgården har en rik fågelfauna med bl.a. häckande arter som småskrake, storlom silvertärna, fiskgjuse och havsörn.

Naturreservatet Värmlandsskärgården bildades för att bevara orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och dess naturvärden. Ett annat syfte är att främja allmänhetens friluftsliv och naturkännedom. De delar av Vänerns skärgårdsområden och kuster som ligger inom naturreservatet är i stora delar också riksintressen, för friluftsliv och naturvård. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Värmlandskärgården - östra delen

Den östra delen av Värmlandskärgårdens naturreservat sträcker sig från Furholmarna med sina magra hällmarker via St. Marön med härliga klapperstensområden i sydöst till Arnöns härliga sandstränder södra delar i väster.

På Saxholmen kan man besöka en gammal borgruin på den högsta delen av ön och njuta av den rika floran som är knuten till den rika berggrunden.

Alvön och Långön är populära besöksområden. Till öarna går båtturer från Kristinehamn under sommaren.

Härön ligger som en sista utpost mot Stor-Vänern i söder. På Härön finns välutvecklade strandvallar uppbyggda av isälvsmaterial.

Både Östra och Västra Tormesön präglas av speciell berggrundsstruktur med mager hällmarksvegetation.

Vid Björnrukan kan man nå naturreservatet landvägen via Väse och sydöstra Arnön. Där finns härliga långsträckta sandstränder.

I området ligger också ett antal andra naturreservat så som Sibberön och Kummelön i Kristinehamns kommun och Timmeröarna och Kärrholmen i Karlstads kommun. Dessa reservat har information under egen ingång.

I Ölmeviken, utanför naturreservatet, finns ytterligare ett område som är skyddat enligt Natura 2000. Här är värdena knutna främst till områdets strandängar och fågellivet. 

På vandring.

Anordningar

På flera öar finns informationstavlor, landstigningsplatser, eldplatser och dass. De huvudsakliga anordningarna finns med på kartan som går att ladda ner ovan.

På Arnöns södra del finns en kommunal parkeringsplats och toalett norr om den stora sandstranden vid Björnrukan.

Alvön, Långån och nordöstra udden av Östra Tormesön har goda landstigningsmöjligheter. Kommunala bryggor finns på norra och i södra delen av Saxholmen. Även på Trinneholme (Fallholmen) söder om Kristinehamn finns en kommunal brygga. På ön finns stigar anlagda genom den gamla tallskogen. Furholmarna har många fina naturhamnar i nordväst.

På Härön finns två gamla fiskestugor som har renoverats och står öppna som raststugor för allmänheten.

För mer information om friluftsliv, båtturer mm i skärgården se respektive kommuns hemsida.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande, 
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Vetenskapliga eller andra undersökningar av allmänt intresse skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

I området finns många fågelskyddsområden (se karta) med känsliga häckningsmiljöer för bl.a. tärnor och måsar. I dessa områden är det förbjudet att landstiga och varaktigt vistas under perioden 1/4-31/7.

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 1200 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Mer om reservatet