Värmlandsskärgården - mellersta delen

I den mellersta delen av naturreservatet Värmlandsskärgården finns fina besöksområden tillgängliga både från land och från vatten.
Vy över vänern

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag. I Naturreservatet Värmlandsskärgården skyddas stora delar av denna övärld från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster.

Magra klippstränder med vindpinade martallar och lavklädda hällar karaktäriserar landskapet. Frodigare växtlighet och lövskogar finns i vindskyddade lägen på större öar samt på en del berggrundsgeologiskt gynnade öar. Grunda vassvikar i de inre skärgårdsdelarna bidrar till variationen. Till dessa olika miljöer är starka naturskyddsintressen knutna. Värmlandsskärgården har en rik fågelfauna med bl.a. häckande arter som småskrake, storlom silvertärna, fiskgjuse och havsörn.

Naturreservatet Värmlandsskärgården bildades för att bevara orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och dess naturvärden. Ett annat syfte är att främja allmänhetens friluftsliv och naturkännedom. De delar av Vänerns skärgårdsområden och kuster som ligger inom naturreservatet är i stora delar också riksintressen, för friluftsliv och naturvård. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. 

Värmlandsskärgården - mellersta delen

Vid Hammarö sydspets och Bonäs udde kan man via landvägen nå Vänerns härliga klippstränder. Till Bonäs udde kan man vandra både från Räggårdsviken i sydväst och från Kilenegården i nordväst. Från sydväst vandrar man över vackra berggrundsstrukturer på klippstranden och från nordväst genom böljande barrskog längs strandkanten.

Hammarö sydspets hyser en mängd olika naturtyper så som barrskog, sten- och klippstränder, alkärr och starrmader. I området genomför Karlstads ornitologiska förening ringmärkning av fåglar.

Västra Söön är en välbesökt ö med sandstrand. Vegetationen på ön består i huvudsak av blåbärsbarrskog.

I närheten ligger också ett antal andra naturreservat såsom TimmeröarnaKärrholmen och Segerstads skärgård i Karlstads kommun. Dessa reservat har information under egen ingång.

Anordningar

På flera öar finns informationstavlor, landstigningsplatser, eldplatser och dass. På öarna Östra Söön, Västra Långholmen och Västra Söön finns bryggor som kan ta emot mindre båtar. På Hammarö sydspets finns flera vindskydd och eldstäder iordningställda.

De huvudsakliga anordningarna finns med på kartan som går att ladda ner ovan.

För mer information om friluftsliv, båtturer mm i skärgården se respektive kommuns hemsida.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering eller varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar eller fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande, 
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Vetenskapliga eller andra undersökningar av allmänt intresse skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

I området finns flera fågelskyddsområden  (se karta) med känsliga häckningsmiljöer. I dessa områden är det förbjudet att landstiga och varaktigt vistas under perioden 1/4-31/7.

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 1200 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Mer om reservatet