Värmlandsskärgården - västra delen

Den västra delen av Värmlandsskärgårdens naturreservat omfattar tre delområden med genuin skärgårdsnatur.
Vy från Långholmen

Vänerns stränder och skärgårdar är landets största sötvattenarkipelag. I Naturreservatet Värmlandsskärgården skyddas stora delar av denna övärld från Värmlandsnäs i väster till Kristinehamn i öster.

Magra klippstränder med vindpinade martallar och lavklädda hällar karaktäriserar landskapet. Frodigare växtlighet och lövskogar finns i vindskyddade lägen på större öar samt på en del berggrundsgeologiskt gynnade öar. Grunda vassvikar i de inre skärgårdsdelarna bidrar till variationen. Till dessa olika miljöer är starka naturskyddsintressen knutna. Värmlandsskärgården har en rik fågelfauna med bl.a. häckande arter som småskrake, storlom silvertärna, fiskgjuse och havsörn.

Reservatet bildades för att bevara orörda skärgårdsmiljöer, ett vackert landskap och dess naturvärden. De delar av Vänerns skärgårdsområden och kuster som ligger inom naturreservatet är i stora delar också riksintressen för friluftsliv och naturvård. Området ingår också i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Värmlandsskärgården - västra delen

Området omfattar tre delområden utmed Värmlandsnäs östra sida, med åtta större öar (>1 ha) och ett antal mindre holmar och skär. Längst i söder utanför Mässvik finns Dagsholmen och Björnholmen som båda hyser tät och gammal barrskog. I området finns även Brattholmen och Fulholmen som är avsatt som fågelskyddsområden. Dagsholmen har en mot nordväst utskjutande strandsporre av klappersten som ger karaktär åt ön. Längre norr ut, utanför Liljedal, ligger de små holmarna Talleskär och Orreholmen tätt tillsammans. Den största ön i denna del av reservatet är Knipan som reser sig markant över vattenytan. Längst i norr finns den långsmala Skarholmen med tät talldominerad skog.

I närheten ligger också andra naturreservat såsom de besöksvänliga Getgars udde, i Grums kommun och Segerstads skärgård i Karlstads kommun vilka båda nås från land. Dessa reservat har information under egen ingång.

Anordningar

I delar av Värmlandsskärgården finns anordningar och vandringsleder för att underlätta för besökare och för att motverka slitage och nedskräpning.

Besöksanordningar saknas i den västra delen av reservatet.

Föreskrifter

I Värmlandskärgårdens naturreservat är det förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan därmed jämförbar anordning,
 • gräva upp växter,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats på land,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon på öar och fastlandsdelar (med undantag av upplåtna vägar),
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande utrustning, 
 • under tiden 1/4-31/7 landstiga i Fågelskyddsområden eller varaktigt vistas i vattenområdet inom 100 m.

Vetenskapliga eller andra undersökningar av allmänt intresse skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

I området finns flera fågelskyddsområden (se karta) med känsliga häckningsmiljöer. I dessa områden är det förbjudet att landstiga och varaktigt vistas under perioden 1/4-31/7.

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 1200 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Mer om reservatet