Högbergsfältet

De djupa gruvhålen, spåren av byggnader, anläggningar och gamla odlingslotter, de grova tallarna med kulturspår, de öppna odlingsmarkerna ner mot sjön, den artrika floran och faunan, den vackra utsikten från Högberget och det inbjudande vattnet i Yngen gör Högbergsfältet till ett attraktivt utflyktsmål.
I klockstapelhagen finns rastplats med fin utsikt.

Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund, natursköna och variationsrika naturområden med sin artrika flora och fauna.

Djur och växter

Idag hävdas marken med årligt bete samt inom lämpliga ytor av maskinslåtter. Den återupptagna hävden har inneburit att markerna åter börjar uppvisa en artrik och hävdgynnad flora med arter som brunklöver, gökärt, smörboll, kattfot, svartkämpar, rödkämpar och ängsskallra.

Den kalkhaltiga berggrunden ger en artrik flora med bland annat flera orkidéarter. En av de vackraste orkidéerna, purpurknipprot, växer som ”ogräs” på vägrenar och banvallar. På rena kalkstensytor kan man hitta den sällsynta lilla ormbunken murruta. I reservatets södra del finns stora ängsytor med kalkgynnad flora.

Rastplats vid sjön Yngen.

Kultur

Området, som är ett gammalt gruvfält, lämnades åt sitt öde efter gruvdriftens nedläggning 1906. De många gruvhålen vittnar om brytningen av järnmalm och en del mer sällsynta mineraler. En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång. Den största delen av gruvorna finns i reservatets nordöstra del, vid Högberget. Härifrån är också utsikten över sjön Yngen bäst. Överallt finns ruiner och husgrunder från gruvdriften och det finns också spår av enkla bostäder i form av så kallade ”jordkulor”. Dessa boningar låg till större delen ingrävda i sluttningar och hade alltså minst tre väggar och golv av jord. De odrägliga förhållandena i gruvområdet ledde till att landets första gruvstrejk stod här år 1869.

OBS! Gruvgången Tilas Stoll är avstängd pga. rasrisk.

Vägbeskrivning

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, ca 6 km NO om Filipstad.

Kör Riksväg 63 från Filipstad mot Ludvika. Efter Persberg finns skylt som visar in till reservatet. Man kan också nå reservat via väg genom Persbergs samhälle, men den vägen är inte skyltad.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
  • parkera annat än på anvisade platser,
  • ställa upp husvagn annat än för tillfälligt dagsbesök på anvisad plats,
  • tälta mer än ett dygn i sträck,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller trädsvampar,
  • föra bort större sten eller block från varphögar och dylikt,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Fakta

Bildat: 1979

Storlek: 61 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Värmland


 Content Editor


Tilas Stoll och Krakbogruvan är stängda tills vidare av säkerhetsskäl. Efter en säkerhetsinspektion framkom att varken gruvgången eller gruvan är säkra att vistas i.

På sikt hoppas vi kunna säkra upp gruvgången och så mycket av gruvan att vi kan ha visningar, men det är inte aktuellt i år (2016).

 Mer om reservatet