Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet med nätverket är att hejda utrotningen av djur och växter och deras livsmiljöer och på så sätt bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer.
Natura 2000 logotyp

Natura 2000 i Värmland

I Sverige finns drygt 4000 Natura 2000-områden varav 139 återfinns i Värmlands län. I Värmlands läns bidrag till nätverket märks
naturtyperna västlig taiga, slåtterängar och högmossar samt arterna flodpärlmussla, guckusko, fiskgjuse och smålom.

Skydd och skötsel

Natura 2000-områdena ska skyddas, skötas och förvaltas på ett sätt så att naturvärdena bevaras. Vad detta innebär i praktiken varierar. En del områden lämnas i huvudsak orörda, medan andra kräver speciell skötsel t ex bete eller slåtter. En del av områdena kommer att skyddas som naturreservat, biotopskydd eller djur- och växtskyddsområden. Andra områden kan bevaras genom att markägaren och skogsstyrelsen tecknar ett naturvårdsavtal eller genom att den som sköter marken tecknar miljöstödsavtal med Länsstyrelsen. Det finns även andra möjliga lösningar beroende på förutsättningar i de olika områdena.

Bevarandeplaner

Till varje Natura 2000-område ska finnas en bevarandeplan som beskriver områdets naturvärden, vad som kan skada eller påverka, samt förutsättningar för skydd och skötsel. Bevarandeplanen är också ett dokument som ska underlätta vid planering och tillståndsprövningar, till exempel vid olika former av exploatering. Länsstyrelsen ansvarar för att skriva bevarandeplaner. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen efter hörande av markägare och andra intressenter och kan revideras när ny kunskap tillkommer.

Lämna synpunkter på uppdaterade bevarandeplaner

Kom ihåg tillståndsplikt

Ingrepp eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver tillstånd. Detta gäller även åtgärder som görs utanför områdesgränsen. Till exempel kan ett nytt dike utanför ett Natura-området påverka en myr inom området. Verksamheter kan dock tillåtas om de utformas så att områdets naturvärden inte skadas. Det är verksamhetsutövarens ansvar att söka tillstånd. Om du är osäker på om tillstånd krävs samråd med Länsstyrelsen.