Närbilder på lo, björn och varg.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Förvaltningsplaner för rovdjuren innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Rovdjur i Värmlands län

I Värmlands län finns fasta stammar av lodjur, kungsörn, järv och varg.  Björn förekommer men inga föryngringar har hittills kunnat bekräftas.

Tillsammans har landets länsstyrelser har vi ett gemensamt ansvar att uppnå rovdjurspolitikens mål att våra stora rovdjur ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Ansvaret innebär också att mildra de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur. 

Inventering och rapportering

Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län.

> Inventering och rapportering

Lokal, regional och mellanregional förvaltning

Länsstyrelsen har en viltförvaltningsdelegation, där politiker och representanter för olika näringar och intressegrupper ingår. Delegationen beslutar om de övergripande riktlinjerna för viltförvaltningen i Värmlands län.

För samverkan mellan länen finns tre rovdjursförvaltningsområden (RFO). Värmland tillhör Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som består av Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län.

2014 och 2015 är det Värmlands län som är ordförande i Mellersta förvaltningsområdet och dess samverkansråd.

 

 Länsstyrelsens besiktningsmän

Per Larsson, 010-224 72 41, Norra Värmland

Urban Mossberg, 010-224 72 42, Östra Värmland

Liz Hansson, 010-224 72 50, Södra och Västra Värmland

Margareta Åkerman, 010-224 72 49

Fredrik Wilde, 010-224 72 48

Utanför kontorstid ring Tjänsteman i Beredskap: 08-454 20 82.

 

 Anmäl dödat rovdjur eller rovdjursangrepp

 Rovdjursobservationer?

Banner förtjänsten Skandobs.

> Skandobs Touch Iphone
> Skandobs Touch Android

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

> Skandobs.se