Rovdjur 

Närbild på varg

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet. Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Rovdjur i Värmlands län

I Värmlands län finns fasta stammar av lodjur, kungsörn och varg.  Björn och järv förekommer mer tillfälligt.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur på länsnivå. En av målsättningarna med rovdjurspolitiken är att varg, lodjur, björn, järv och kungsörn ska finnas i så stora antal att de långsiktigt kan finnas kvar i den svenska faunan och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden.

Tillsammans har landets Länsstyrelser ett gemensamt ansvar att uppnå detta mål. Ansvaret innebär också att mildra de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur. Länsstyrelsen är ansvarig för inventeringar av rovdjur, arbetar med att förebygga och ersätta rovdjursskador, hanterar skyddsjaktsärenden, administrera licensjakt på lodjur och varg, förebygga illegal jakt, samt informera länets invånare om rovdjur.

Inventering och rapportering

Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län.

> Inventering och rapportering

Lokal, regional och mellanregional förvaltning

Länsstyrelsen har en viltförvaltningsdelegation, där politiker och representanter för olika näringar och intressegrupper ingår. Delegationen beslutar om de övergripande riktlinjerna för viltförvaltningen i Värmlands län.

För samverkan mellan länen finns tre rovdjursförvaltningsområden (RFO). Värmland tillhör Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som består av Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms och Västra Götalands län. 2014 och 2015 är det Värmlands län som är ordförande i Mellersta förvaltningsområdet och dess samverkansråd.

 

Nyheter

Kontakta oss

Maria Falkevik
Rovdjursansvarig
Djurskydd & Vilt
maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt falkevik snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247235
Kari Langöen
Vilthandläggare
Djurskydd & Vilt
kari punkt langoen snabela lansstyrelsen punkt se¤kari punkt langoen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247251
Fredrik Wilde
Djurskydd & Vilt
Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se¤Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247248

Rovdjursobservationer

s.rovobs.se - rapportera rovdjursobservationer och se var rovdjur finns i Värmland. 

För att omhänderta allmänhetens observationer har Naturvårdsverket och Rovdata i Norge utvecklat den gemensamma databasen SKANDOBS.se, där vem som helst kan rapportera observationer av stora rovdjur.