Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationer ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvård- och rovdjur:

 • Viltförvaltningen i länet
 • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
  bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:1724)
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lodjur i länet
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansråden i de tre rovdjursförvaltningsområdena 
 • Godkänna Länsstyrelsens förslag på den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska ta fram

Vilka ska sitta med i VFD?
VFD:s representation styrs av förordning om ändring (2009:1475) i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion enligt nedan:

 • Landshövdingen är ordförande i delegationen
 • Fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget
 • En ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet
 • En ledamot för jakt och viltvård
 • Två ledamöter för naturvård
 • En ledamot för friluftsliv
 • En ledamot för ägare och brukare av jordbruksmark
 • En ledamot för lokalt näringsliv och turism
 • En ledamot för natur- och ekoturismföretagen
 • En ledamot för skogsnäringen
 • En ledamot för yrkesfisket
 • En ledamot för fäbodbruket

De ledamöter som inte utses efter förslag av polis eller landsting ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet.

Ledamöter och ersättare utses för fyra år och skall vara folkbokförda i länet.

VFD 2017.pdf (PDF 60kB)