Hotade växter och djur 

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer. Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna.

> Naturvårdsverket om fridlysta växter och djur.

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket. ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram, och Naturvårdsverket står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder.

Hotade arter skyddas från handel

Det finns såväl förbud som restriktioner när det gäller handel av djur och växter som finns uppsatta på särskilda listor och bilagor (CITES samt EU-förordning). Detta gäller både levande och döda djur och växter så om du vill sälja eller köpa ett uppstoppat djur kan det vara förelagt med förbud.

> Handel med CITES-listade arter.

Kontakta oss

Karin Enfjäll
Naturvård
Karin punkt Enfjall snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Enfjall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247438
Sven-Åke Berglind
Naturvård
Sven-ake punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se¤Sven-ake punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247471