Fiskevård

Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden

Vad är fiskevård
Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden Fiskevård kan exempelvis gälla att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa efterföljs, restaurera biotopen i och kring ett vattendrag, förbättra vattenkvalitén eller att plantera ut fisk eller kräftor. Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är också en viktig del av fiskevården. Arbetet med fiskevård är viktigt för att nå de av riksdagen antagna miljömålen. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Fiskevårdsarbetet bedrivs också via Länsstyrelsens arbete med miljölagstiftningen. Prövningar av vattenkraftverk och andra exploateringsföretag är en viktig del i att bevara livskraftiga fiskbestånd, liksom initiativ till ändringar i föreskrifterna för fiskets bedrivande.  

Fiskevårdens inriktning i länet
Grundtanken med den fiskevård som Länsstyrelsen förordar är att den skall ske i samklang med naturen och med bevarande av den naturliga faunan och floran, samtidigt som fisket utformas så att det blir uthålligt. Fiskevård är därför ofta ren resurs- och miljövård. En grundläggande regel vid fiskevårdsarbetet är att inga åtgärder får genomföras utan att berörda markägare lämnat sitt tillstånd. Detta innebär att samtliga åtgärder måste genomgå en förankringsprocess där samtliga berörda ges möjlighet att påverka åtgärdernas utformning och omfattning. Boken ”Ekologisk fiskevård” (Sportfiskarna, Fiskeriverket och Studiefrämjandet 1999), vars intentioner är att vara ett standardverk inom det svenska fiskevårdsarbetet, presenterar en mängd olika typer av fiskevårdsåtgärder som innefattas i den avgränsning av begreppet fiskevård som Länsstyrelsen förordar.    

Fritidsfisket gynnas av fiskevård
I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och Länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.  

Fiskevårdsområden
Man kan bilda fiskevårdsområden för att samordna fiskets bedrivande och fiskevården. Den som äger fiske som ska ingå i fiskevårdsområdet eller kommunen kan ansöka om bildande. Länsstyrelsen beslutar om bildandet. Oftast föregås bildandet av en förrättningsman som vi utser. Beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.  

Fiskevård ansvar och finasiering
Den som råder över resursen ansvarar generellt för fiskevården. Ansvaret faller därmed oftast på mark- och fiskerättsägarna (eller arrendatorer). För vatten där fiskerättsägarna bildat fiskevårdsområden har dessa ansvaret för fiskevården. För vissa värdefulla områden eller arter tar dock staten ett visst ansvar. Detta gäller även där försurningen orsakat skador på fiskbestånden. Fiskevården kan finansieras på många olika sätt, ett av dem är fiskevårdsbidrag som söks genom Länsstyrelsen. Åtgärder som är stödberättigade genom fiskevårdsbidrag är dels de som främjar fiskevården i vatten där fisket är fritt för allmänheten. Åtgärder som syftar till att bevara den biologiska mångfalden och som syftar till att bevara hotade arter.