Fisketillsynsmän

En fisketillsynsman ska inom sitt tjänstgöringsområde övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske och fiskevård i fiskelagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Vad gör en fisketillsynsman

En fisketillsynsman har bland annat befogenhet att undersöka fisk, fiskeredskap, fiskesump, och fiskefartyg som använts vid fisket (se 34 § andra stycket fiskelagen). Undersökning får ske även om det inte föreligger misstanke om lagöverträdelse. En fisketillsynsman får även ges förordnande att ta egendom i beslag t.ex. fångst eller redskap (se 47 § fiskelagen). 

Utbildning

För att få bli fisketillsynsman måste du ha fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn.

Den som tidigare inte har gått någon utbildning om fisketillsyn ska genomgå en grundutbildning.  I utbildningen får du bl a lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter.

Den som har genomgått en grundutbildning ska minst vart sjätte år genomgå en fortbildning. Fortbildningen ska innehålla en repetition av grundutbildningen.

Utbildningen ska ledas av en instruktör eller en utbildningsledare och anordnas av länsstyrelsen, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sveriges Fiskevattenägareförbund eller andra förbund, organisationer och föreningar. Länsstyrelsen ska säkerställa att utbildningen ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna utöva den tillsyn som uppdraget kräver och ska godkänna de utbildningar som anordnas av något annat organ än länsstyrelsen.

Ansökan

Ansökan om förordnande av fisketillsynsman gör du med blanketten Ansökan om förordnande som fisketillsynsman (PDF). Ansökan skickas till det län (Länsstyrelse) som du är folkbokförd i. Vid en ansökan bedöms den sökande med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar Länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 

Länsstyrelsen kommer vid prövning av din ansökan även överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande gäller i högst tre år.

Beräknad handläggningstid för ansökan är fyra veckor

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till Länsstyrelsen. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet.