Djurskydd

Highland Cattle

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Vi utför djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas.

> Djurskyddskontroll och checklistor

> Frågor och svar om djurskydd 

Misstänker du att ett djur far illa?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

> Anmälan om misskötsel av djur

Du behöver olika tillstånd för verksamhet med djur

Djurskyddslagen säger att den som yrkesmässigt eller i större omfattning; håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur eller hästar för förvaring eller utfodring, ska ha tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva sådan verksamhet.

> Tillstånd för verksamhet med djur (§16 djurskyddslagen) (blankettsida)

Enligt Artskyddsförordningen råder generellt sett ett förbud mot handel, förvaring och förevisning av hotade arter utan särskilt tillstånd. Länsstyrelsen kan utfärda tillstånd för preparering av vilda djur och växter, handel av vilda djur och växter samt förevisa djur av vilda arter i en djurpark.

> Tillstånd för preparering, handel och förevisning av djur (Artskyddsförordningen) (blankettsida)

Djurhållare som tar emot besökare (till exempel ridklubbar, 4H-gårdar, lantbrukare som tar emot skolklasser med flera) ska anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen.

> Anmälan om besöksverksamheter med djur (blankettsida)

Djurtransporter på väg

Det finns till exempel regler för hur du ska transportera hund, katt och häst på väg. Vi visar vad du ska tänka på för djurets, din egen, och för andras säkerhet.

> Djurtransporter på väg

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen (SFS 1998:539), olika föreskrifter samt allmänna råd.

Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Vår personal inom djurskydd består av två miljö- och hälsoskyddsinspektörer med vidareutbildning inom djurskydd, två agronomer, en biolog med vidareutbildning inom djurskydd, en från etologi och djurskyddsprogrammet, en lantmästare samt en husdjurstekniker.

 

 Anmälan misskötsel av djur

Djurskyddstelefon

010-224 71 20

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!

För allmänna frågor

djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se

 

 Anonym anmälan

Tänk på följande:

  • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den anmälan gäller eller någon annan.
  • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till Länsstyrelsens djurskyddstelefon.