Djur och natur 

Soluppgång i kohagen. Foto Erik Nygren, Mostphotos.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Vårt naturvårdsarbete

Vi ska bevara länets natur- och kulturlandskap och den biologiska mångfalden som är knuten till respektive landskap. Vi informerar om allemansrätten och arbetar för att vi ska ha en bra friluftsmiljö. Bland annat inventerar vi och följer upp hotade naturtyper samt växt- och djurarter.

Vi ger kommunala stöd till lokala naturvårdsprojekt som syftar till att stärka biologisk mångfald, friluftsliv och naturvårdande insatser

Vi handhar inventering och förvaltning av våra större rovdjur samt har hand om jaktfrågor.