Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Din sökning gav 283 träffar
 • Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

  Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014.

  Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014 (3 MB)

 • Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk. En pilotstudie av undersöknings- och utvärderingsmetodik.

  Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

  Undersökningen har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Värmlands län.

  Provtagningar av bottenfau ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk (4 MB)

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014 (1 MB)

 • Finngårdens byggnader

  Finnskogen och finnkulturen är verkligen mångfacetterad.
  Det finns många ämnen, berättelser
  och livsöden att beskriva och levandegöra.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Finngårdens byggnader (4 MB)

 • Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer

  Kulturmiljövårdsanslaget (Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård) är ett statligt anslag för vård av vårt gemensamma kulturarv. Riksantikvarieämbetet fördelar anslaget till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag till privatpersoner, olika organisationer och verksamhetsutövare.

  Rapporten tar kortfattat upp hur Länsstyrelsen prioriterar, vilka lagar och förordninga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer (1 MB)

 • Slåtterbladet nr 1 2015

  Knacka eller slipa - Kurser - Nominera årets Slåttergubbe - Vetenskap om slåtter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  slåtterbladet-2015-01-webb (240 kB)

 • Utsikt nr 1 2015

  Tidningen vänder sig till länets lantbrukare och syftet är att informera och inspirera till utveckling och förnyelse i lantbruksföretag.
  Utsikt innehåller artiklar och information om bland annat; odling, djurhållning, ett rikt odlingslandskap, företagsutveckling, kurser och stöd.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Utsikt nr 1 2015 (834 kB)

 • Årsredovisning 2014

  2014 var ett händelserikt år där både länet och vår verksamhet på Länsstyrelsen mötte många utmaningar. Att främja en positiv och hållbar utveckling i länet har varit av våra viktigaste uppgifter under det gångna året. Årsredovisningen vittnar om vår omfattande verksamhet och vår betydelse för länets utveckling.

  Vi har i våra kärnverksamheter arbetat systematiskt för att bidra till möjligheter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Värmland (6 MB)

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige.

  Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att i respektive län, stödja föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Länsstyrelsen i Örebro län har också uppdraget att årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet.

  Denna rapport ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Ladda hem rapporten (PDF)

 • Slåtterbladet nr 3 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Slåtterbladet nr 3 2014 (1 MB)

 • Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014 för Värmlands län

  Ett av 11 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

  Ett av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral (7 av 11 mål). Tr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014. Värmlands län. (747 kB)

 • Residenset i Karlstad

  Residenset i Karlstad är en skrift som i text och bild beskriver husets historia, utformning, interiör och mycket av den konst som smyckar residenset.

  Skriften har tagits fram på uppdrag av landshöving Kenneth Johansson i samarbete med Barbro Järliden (text), Øyvind Lund (fotograf), Maria Karlberg Back (form) och medarbetare på Länsstyrelsen Värmland.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning

  Residenset i Karlstad (2014) (2 MB)

 • Mossor och lavar i Värmland

  Inventering av hotade och skyddsvärda arter är en viktig del i Länsstyrelsens arbete. I den här rapporten kan du läsa resultatet från inventering av nio arter hotade och skyddsvärda mossor och lavar på ett urval lokaler i länet.

  I rapporten framgår huruvida arterna finns kvar på sina tidigare kända lokaler, om det finns något hot mot arterna och deras livsmiljö på lokalerna och om det krävs n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Mossor och lavar i Värmland - inventering av ett urval mossor och lavar 2013-2014 (12 MB)

 • Utsikt nr 3 2014

  Ur innehållet:
  Strukturkalkning
  Åtgärder för bättre vatten
  Växtskydd och vatten
  Proteintipset
  Nya Landsbygdsprogrammet
  Tvärvillkorskontroller
  Avlivning som djurskydd
  Jordbrukarstöd
  Kurser
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Utsikt nr 3 - 2014 (1 MB)

 • Inventering av stora rovdjur - Värmlands län 2013-2014

  Länsstyrelsen ansvarar för att årliga rovdjursinventeringar genomförs i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden.

  I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Inventering av stora rovdjur Värmland 2013-2014 (3 MB)

 • Slåtterbladet nr 2 2014

  Läs om lövängar, årets Slåttergubbe och geometriska avmätningar. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Slåtterbladet nr 2 2014 (3 MB)

 • Värmland i ett förändrat klimat - Regional handlingsplan för klimatanpassning 2014

  Klimatförändringarna pågår globalt och regionalt och konsekvenserna är många även för Värmland. Så gott som alla samhällssektorer påverkas av klimatförändringarna och behov av anpassning finns inom många områden.

  Handlingsplanens syfte är att vara en vägledning för klimatanpassningsarbetet i länet. Den ger en bakgrund till varför klimatanpassning behövs och till vad vi behöver anpassa oss.
  ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Värmlands län 2014 (9 MB)

 • På tal om kvinnor och män 2014

  Fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014 presenterar den regionala jämställdhetsstatistiken för Värmlands län. Statistiken är ett verktyg som ger
  viktiga basfakta och information om hur det faktiskt ser ut
  inom olika samhällsområden, när vi delar upp statistiken på
  kvinnor och män i Värmland.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  På tal om kvinnor och män - jämställdhetsstatistik 2014 (1 MB)

 • Bostadsmarknadsanalys 2014 – Samarbete över gränser

  Bostadsmarknadsanalys 2014 beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden. Den bygger på uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkäten som kommunerna besvarar samt statistiska uppgifter hämtat från bland annat SCB.

  Rapporten innehåller flera exempel över hur kommunerna i Värmland arbetar aktivt med bostadsfrågor. I år läggs särskilt fokus på regionalt samarbete samt nyanlända flykting ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys 2014 Värmland (3 MB)

 • Utsikt nr 2 2014

  Ur innehållet:
  Förädling av mjölk på Westgård
  Köttproduktion på Stenåsen
  Naturbeteskött
  Spara pengar med energikartläggning
  Förebygg skador av fåglar
  Kurser
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Utsikt nr 2 2014 (5 MB)