Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Din sökning gav 312 träffar
 • Jorbrukets ekonomibyggnader i värmland

  Den här skriften handlar om ekonomibyggnader med exempel hämtade från Värmland. Tanken med skriften är att väcka inspiration och igenkännande till liv och att locka någon att renovera eller återanvända sina ekonomibyggnader.

  Den ökade medvetenheten hos allmänheten och intresset bland lantbrukare i synnerhet om den agrara bebyggelsens betydelse för landskapet är frågor som ligger i tiden.

  Sk ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  2015-25 Jordbrukets ekonomiIbyggnader (2 MB)

 • Verksamhetsplan ANDT 2016

  En uppdaterad nationell ANDT-strategi har presenterats i februari 2016 och en reviderad länsstrategi kommer att processas fram under året. Samhällråd Värmland har ställt sig bakom att strategin för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015, fortsätter gälla tills en ny regional strategi är framtagen. Den regionala ANDT-strategin kompletteras varje år med en verksamhetsplan, där det framgår vi ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  VP_ANDT 2016 Samhällsråd Värmland (435 kB)

 • Sampelletering av spån och gräs från våtmarker

  Länsstyrelsen i Värmland och Karlstad Universitet driver ett samarbetsprojekt kring utveckling av förnybara energikällor. Projektet ska undersöka möjligheten att sampelletera gräs från våtmarker med spån och på så sätt kunna nyttja ytterligare ett förnyelsebart substrat för energiutvinning. Projektet delfinansieras av Paper Province och genomförs under 2016.

  I denna rapport presenteras vilka u ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Energi

  Rapport sampelletering gräs_spån (1 MB)

 • Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Uppdaterad 2016

  Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel. Vidare skildras bakgrunden till prioriteringarna samt målbilder för syftet med de olika åtgärderna. De arb ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Fiske, Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Uppdaterad 2016 (4 MB)

 • Sammanfattande redogörelse. Översiktsplanernas aktualitet och planeringsunderlag juni 2015

  Redogör för aktualitet hos kommunernas översiktsplaner och redovisar dels de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse föröversiktsplanens aktualitet, dels Länsstyrelsens synpunkter på dessa.

  Denna rapport är en sammanfattande redogörelse för hela Värmlands län, där övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp. Den ska också utgöra grund för de k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Sammanfattande redogörelse. Översiktsplanernas aktualitet och planeringsunderlag juni 2015 (427 kB)

 • Stödstrukturer våld i nära relationer

  Runt om i Sverige görs det stora satsningar för att nå det fjärde jämställdhetspolitiska målet vilket är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att förebygga och motverka våldet samt att offren ska erbjudas ett kvalitativt och rättssäkert stöd krävs kunskap och resurser på olika nivåer. Det är stor enighet om att en bred samverkan mellan olika myndigheter och ideella organisationer är en vikt ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Rapport exempel på stödstrukturer (5 MB)

 • Utsikt nr 1 2016

  Tidningen innehåller artiklar och information om bland annat; landsbygd- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser. Syftet är att informera och inspirera till utveckling och förnyelse av landsbygdsföretag. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Utsikt nr 1 2016 (1 MB)

 • Familje- och nätverksarbete inom området hedersrelaterat våld och förtryck

  För två år sedan påbörjades ett arbete med att identifiera verksamheter i Sverige som arbetade med hedersrelaterat våld och förtryck och de våldsutsatta samt deras nätverk/familjer. Det var utvecklingsledarna för länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Värmland och Örebro som startade upp arbetet och nu slutfört det i en rapport över de tolv verksamheterna i Sverige som besökts. Syftet med arbetsgr ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Familje- och nätverksarbete inom området hedersrelaterat våld och förtryck (1 MB)

 • Biotopvårdsmanual för flodkräfta

  En vägledning till hur man på ett enkelt sätt skapar bra miljöer för ett fiskbart bestånd med flodkräftor.

  Länsstyrelsen har, tillsammans med Hushållningssällskapet i Värmland, tagit fram en manual för hur man som markägare, fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening kan sköta sitt vatten för att skapa bästa förutsättningar för att få fiskbara bestånd av flodkräftor.

  Med relativt enkla ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Biotopsvårdsmanual för flodkräfta (1 MB)

 • Årsredovisning 2015

  Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 som vittnar om vår omfattande verksamhet och vår betydelse för länets utveckling och förutsättningar till ett hållbart samhälle.

  Länsstyrelsen har en viktig roll att främja en hållbar utveckling i länet. Det gör vi genom samtliga de uppdrag och uppgifter som Länsstyrelsen har. Genom våra verka-för-uppdrag, våra möjligheter att ge stöd till verksamheter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2015 (6 MB)

 • För ett klimatneutralt Värmland 2015

  Uppföljning av regional handlingsplan och regionala klimat- och energimål. Utvecklingen för Värmlands fyra regionala klimat- och energimål samt åtgärderna i den regionala handlingsplanen har följts upp. Detta är första gången åtgärds-arbetet i handlingsplanen följs upp. Indikatorn för det regionala klimatmålet Värmland är klimatneutralt år 2030 visar att länet har nått en bra bit på vägen mot mål ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Uppföljning handlingsplan (1 MB)

 • Kartläggning av rökfria skolgårdar i Värmland 2014

  Länsstyrelsen i Värmlands län genomförde hösten 2014 en uppföljande kartläggning av rökfria skolgårdar på länets alla högstadie- och gymnasieskolor. Vid en jämförelse mellan den första kartläggningen (2012) och 2014 års observation kan man se en förbättring. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Kartläggning av rökfria skolgårdar i Värmland 2014 (2 MB)

 • Utsikt nr 4 2014

  Länsstyrelsens tidning för lantbrukare i Värmland Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  utsikt-2014-04_e-utskick (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys. Värmlands län 2015

  Den övergripande bedömningen är att krishanteringsförmågan hos Länsstyrelsen och länets övriga krishanterande aktörer i de flesta krisfall är God eller god med viss brist. Främsta medlen för att öka förmågan ytterligare är övning, utbildning och utvecklad samverkan.

  Ett stort antal risker har identifierats varav vissa är lokalt/regionalt specifika. De risker som bedömts hota det skyddsvärda me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Planfrågor

  Risk- och sårbarhetsanalys. Värmlands län 2015 (2 MB)

 • Uppföljning av licensjakt på varg 2015. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

  Kort redogörelse för resultat, måluppfyllnad, uppföljning i fält samt analys av DNA-resultat efter licensjakten på varg 2015 i Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Uppföljning av licensjakt på varg 2015. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. (156 kB)

 • Ägardirektiv till allmän nytta. Kommunernas styrning av bostadsbolagen

  Länsstyrelserna har genomfört en kartläggning av kommunernas direktiv till sina allmännyttiga bostadsaktiebolag. Avsikten med kartläggningen är att se hur kommunerna i direktiven betonar företagens sociala och allmännyttiga roll. Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till att strukturera och fördjupa samtalen kring dessa frågor i kommunerna.

  Samtliga 21 länsstyrelser har medverkat i k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ägardirektiv till allmän nytta. (7 MB)

 • Våld i nära relationer - handbok för regional samverkan i Värmland reviderad 2015

  Syftet med boken är ge en helhetsbild av hur man i Värmland hanterar och samarbetar i dessa ärenden. Boken är ett redskap för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts, eller utsätter andra, för våld i nära relationer. Handboken är reviderad och utgiven igen 2015. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Handbok våld i nära relationer reviderad 2015 (3 MB)

 • Områden känsliga för växtnäringsläckage

  Från och med 2015 finns en utökning av ”känsliga områden” i Värmland. Här gäller särskilda regler för lagring och spridning av gödsel. Reglerna börjar gälla skarpt i de nya områdena från januari 2016. Känsliga områden finns på många håll i Syd- och Mellansverige, och det är EU:s nitratdirektiv som ligger till grund för utpekandet av dem. Här finns vatten som är särskilt känsliga för kväve- och/el ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Lantbruk

  Områden känsliga för Växtnäringsläckage (417 kB)

 • Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

  Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

  Vidare skildras bakgrunden till prioriteringarna samt målbilder för syftet med de olika åtgärderna. De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Fiske, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Fiskerinäring

  Reghandlingsplan-landsbygds-havs-fiskeriprogramm-2014-20.pdf

 • Trender bland ungdomar i Värmland

  Under 2014 mötte representanter för Länsstyrelsen Värmland och Landstinget i Värmland ungefär 60 ungdomar på högstadieskolor och gymnasieskolor, både kommunala och friskolor i olika delar av länet. Samarbetet skedde mellan HIV-strateg på Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland, samt ANDT-samordnare och Kvinnofridssamordnare på funktionen Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland. In ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport trender bland ungdomar (2 MB)