Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

Din sökning gav 259 träffar
 • Slåtterbladet nr 1 2014

  Läs om finngårdarnas hackslåttmarker, Ritamäki, fältgentiana, m.m. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ladda hem (2 MB)

 • Häckande fåglar i Värmland

  2005 anslöt sig Länsstyrelsen Värmland till den nationella övervakningen av svenska häckfåglar. Därefter har årlig inventering av häckande fåglar ingått i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning. Inventeringsmetoden som används är inventering av fasta standardrutter, vilken baserar sig på ett systematiskt utlägg av inventeringsrutter i hela landet. Själva inventeringsmetoden är en kombination a ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (1 MB)

 • Uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden - Värmlands län 2012

  Rapporten presenterar en uppföljning av hävdade gräsmarker i skyddade områden. Inventeringen har utförts i 28 skyddade områden, främst naturreservat och Natura 2000-områden men även ett biotopskydd. Inventeringen omfattar totalt 55 uppföljningsenheter.

  Resultatet visar på en stor variation av förekomst och rikedom av arter liksom behovet av åtgärder för att förbättra hävdstatusen. Generellt s ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (7 MB)

 • Verksamhetsåret 2013

  Årsredovisningen vittnar om Länsstyrelsens omfattande verksamhet, liksom en ekonomi i balans. För den som inte mäktar med att ta sig igenom hela årsredovisningen har Länsstyrelsen i år valt att, genom detta dokument, mycket kortfattat ge en bild av några av 2013-års aktiviteter. Vill du få en djupare kännedom om vad Länsstyrelsen gör rekommenderas årsredovisningen för 2013 i sin helhet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (4 MB)

 • Utter i Värmland - 2002-2013

  Utterpopulationen minskade drastiskt i Sverige med början på 1950-talet. Orsaken anses till stor del vara miljögifter, främst PCB, men jakt, försurning av vattendrag och trafikolyckor är exempel på andra faktorer som bidragit till utterns tillbakagång. 1980 var uttern i stort sett borta från Värmland. I början av 2000-talet kom enstaka rapporter om utterobservationer i länet. Uttern hade då varit ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (3 MB)

 • Årsredovisning 2013

  Årsredovisningen vittnar om vår omfattande verksamhet, liksom att vi redovisar en ekonomi i balans. Det finns en bred och djup kompetens hos Länsstyrelsens medarbetare och vi är en uppskattad arbetsplats.

  Länsstyrelsen har visionen om en hållbar utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Under året har ett arbete inletts för att förverkliga visionen på ett effektivt och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Ladda hem (6 MB)

 • Utsikt nr 1 2014

  Ur innehållet:
  SAM-ansökan 2014
  Fri sikt i Klarälvdalen
  Kontrollanten tipsar
  Skogsriket Värmland
  Kurser
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (3 MB)

 • Rikkärr i Värmland

  Rikkärr är artrika myrar som ofta finns där det är kalk eller andra basiska mineraler i marken. I rikkärren finns en stor mångfald av arter framför allt kärlväxter, mossor och mollusker. Flera av rikkärrens arter är hotade och skyddsvärda och kräver ofta extra hänsyn och skötsel för att bevaras. Anledningen till att rikkärren och deras arter är skyddsvärda beror till stor del på att många av de u ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem (4 MB)

 • Klimatanalys Värmlands län

  SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland utfört en regional klimatanalys för perioden fram till slutet av detta sekel för Värmlands län. Syftet var att klargöra konsekvenserna av ett förändrat klimat, speciellt med avseende på temperatur, nederbörd och vattenföringsdynamik utgående från ett underlag baserat på tillgängliga nedskalade regionala klimatscenarier.

  Arbetet grundar sig på obse ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Ladda hem (8 MB)

 • Ett jämställt Värmland- Strategi för jämställdhetsintegrering i Värmlands län 2014-2016

  Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi för Värmlands län omfattar arbetet med jämställdhetsintegrering både när det gäller utåtriktat arbete inom länet och i den egna verksamheten enligt länsstyrelseinstruktion och regleringsbrev. Strategin utformas utifrån de behov som länsstyrelsen identifierar och gäller för perioden 2014–2016.
  Strategin är Länsstyrelsen Värmlands plan- och styrdokument för lä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem (5 MB)

 • Förvaltningsplan för stora rovdjur, Värmlands län 2014

  Värmlands län är i högsta grad ett rovdjurslän, med förekomst av alla de stora rovdjuren och ca hälften av hela landets vargpopulation. Länsstyrelsen ska enligt förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (2009:1263) upprätta en regional förvaltningsplan för dessa arter. Planen beskriver hur de politiska målen om en gynnsam bevarandestatus och långsiktigt livskraftiga stammar ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Ladda hem (677 kB)

 • Vårt värdefulla vatten

  Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Länsstyrelsen har ett brett ansvar och arbetar på många olika sätt för att skydda vattnet i länet. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete i foldern Vårt värdefulla vatten- hållbarhet nu och för framtiden. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Pendla grönt - keep rollin’

  Pendla grönt är ett regionalt arbetspendlingsprojekt som drivits av transportråd-givningen på Karlstads kommun med Länsstyrelsen Värmland som huvud¬man. Projektet har finansierats av Energimyndigheten och Karlstads kommun. Projektet, som har genomförts från oktober 2012 till december 2013, syftade till att genom utåtriktade aktiviteter förmå ett antal bilpendlare att byta färdsätt under tre månad ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (2 MB)

 • Arbetsmarknadsutbildning med integrerad SFI

  Projektet Yrkesinriktad SFI är en arbetsmarknadsutbildning som kombinerar sfi-undervisning (svenska för invandrare) med yrkesutbildning. Projektet syftar till att få ut nyanlända i arbete och snabbare integreras i samhället. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem (428 kB)

 • Särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor 2013

  Värmlands Regionala Viltolycksråd utsåg 2011 fem vägsträckor i länet som enligt en analys från Viltolycksstatistik var särskilt drabbade av viltolyckor. Utifrån analysen vidtogs flera olika åtgärder för att minska olycksriskerna. Resultatet kan du läsa om i denna folder. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  Ladda hem (2 MB)

 • Slåtterbladet nr 3 2013

  Läs om nya landsbygdsprogrammet, sätrarnas slåttermarker, m.m. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys Värmlands län 2013

  Länsstyrelsen i Värmland arbetar aktivt med krisberedskapsfrågor. Internt sker arbetet med krisrelaterade frågor tvärsektoriellt. Länsstyrelsen har utvecklat nya samt vårdat befintliga nätverk med bland annat kommuner, landsting, samhällsviktiga verksamheter samt intilliggande län. Aktuella grupper och nätverk är regionalt krishanteringsråd, två gränsräddningsråd, älvgrupper, evenemangssäkerhet, ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Utsikt nr 3 2013

  Ur innehållet:
  Säker hästhantering
  Gårdsreportage från Ås gård
  Nästa generation säterbrukare
  Klimat- och energirådgivning
  Kurser
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (2 MB)

 • Utsikt nr 4 2013

  Ur innehållet:
  Nytt landsbygdsprogram
  Sprid gödseln i tid
  Nya hygienregler
  Integrerat växtskydd
  Kurser
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Ladda hem (3 MB)

 • Miljögifter i ytvatten

  Under åren 2010-2011 utfördes en screening av ett urval av vattendirektivets prioriterade ämnen i ytvatten och i abborre i Värmlands län. I ett par vattendrag undersöktes även miljögiftspåverkan på kiselalger.

  I rapporten sammanställs resultaten som jämförs med EQS-värden (EU-gemensamma gränsvärden) och medelhalter och medianhalter från två nationella screeningar. Ämnesförekomster jämförs mel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ladda hem (7 MB)