Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Din sökning gav 292 träffar
 • Ny i Värmland

  Studiematerial från Länsstyrelsen i Värmland.

  Folkbildarna i Värmland och Länsstyrelsen Värmland i en gemensam satsning för att nå ut till värmlänningar med information och fakta om integrationsområdet. Målsättningen är att du ska lära dig mer om hur flyktingströmmarna ser ut i världen, vad en asylsökande är, få mer fakta om nyanlända flyktingar och om vilka de ensamkommande barnen är.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ny i Värmland - studiematerial integrationsområdet. (4 MB)

 • Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren

  – viktiga för miljöövervakningen i Sverige.

  På fågelskären i Sveriges tre största sjöar, Vänern, Vättern och Mälaren, finns kolonier av ett antal lämpliga arter att övervaka. Därför räknas fåglar på fågelskären i de tre sjöarna som en del av miljöövervakningen i Sverige. Här berättar vi om inventeringarna och om utvecklingen för olika arter och för den miljö de lever i.

  Alla fågelskär med k ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren – viktiga för miljöövervakningen i Sverige (4 MB)

 • Slåtterbladet nr 2

  Slåtterbladet är ett nyhetsblad för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland. Syftet är att skapa kontakter mellan ägare och brukare av ängar och andra som vill delta i skötseln samt att diskutera vad som kan göras för att få ängarna skötta. Syftet är också att samla och sprida kunskap om ängar och ängsskötsel men också att sprida information om relevanta kurser, arrangemang, med mera.
  Pre ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Slatterbladet-2015-02_webb (792 kB)

 • Utsikt Värmland nr 2

  Utsikt innehåller artiklar och information om bland annat; odling, djurhållning, ett rikt odlingslandskap, företagsutveckling, kurser och stöd.
  Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och ibland även med extranummer. Den produceras med hjälp av Landsbygdsprogrammet - som finansieras gemensamt av Sverige och EU. Vill du prenumerera? Det är gratis - skicka i så fall dina adressuppgifter till ti ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Utsikt nr 2 2015 (1 MB)

 • Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015

  I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015.

  Resultatet av lodjursinventeringen 2014/2015 är 4,5 länsegna familjegrupper, det vill säga 5 honor som fött ungar 2014. Resultatet visar en minskning i antalet fa-miljegrupper sedan föregåe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015 (3 MB)

 • Vänerlaxens fria gång. Två länder. En älv.

  Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

  Första fasen av projektet ”Vänerlaxens fria gång” avslutas med denna slutrapport. Det viktiga arbetet med att ta till vara på Vänerlaxen i Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden för framtida generationer har bara börjat.

  Projektet ”Vänerlaxens Fria Gång” initierades 2010 eft ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Vänerlaxens fria gång. Två länder. En älv. Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden. (9 MB)

 • Regional bostadsmarknadsanalys. Centrumutveckling. Värmlands län 2015

  Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Värmlands befolkning ökade för tredje året i rad och fler kommuner rapporterar bostadsbrist. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas.

  Bostadsmarknadsanalysen beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden och bygger på uppg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Regional bostadsmarknadsanalys. Centrumutveckling. Värmlands län 2015 (5 MB)

 • För ett klimatneutralt Värmland. Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan.

  Länsstyrelsen har, utifrån sitt uppdrag inom det klimat- och energistrategiska arbetet, tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan.

  Handlingsplanen ska styra och vägleda det regionala arbetet mot nationella och regionala energi- och klimatmål, och riktar sig till myndigheter, företag och organisationer inom offentlighet, näringsliv och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  För ett klimatneutralt Värmland. Regional handlingsplan 2015 (2 MB)

 • Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2015

  Länsstyrelsens plan för skogsbrandbevakning med flyg för Värmlands län 2015 har upprättats tillsammans med entreprenören, Sportflygklubben i Karlstad och i enlighet med
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning ”Skogsbrandbevakning med flyg”.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Skyddad natur, Krisberedskap

  Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2015 (1 MB)

 • Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

  Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014.

  Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014 (3 MB)

 • Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk. En pilotstudie av undersöknings- och utvärderingsmetodik.

  Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

  Undersökningen har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Värmlands län.

  Provtagningar av bottenfau ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk (4 MB)

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014 (1 MB)

 • Finngårdens byggnader

  Finnskogen och finnkulturen är verkligen mångfacetterad.
  Det finns många ämnen, berättelser
  och livsöden att beskriva och levandegöra.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Finngårdens byggnader (4 MB)

 • Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer

  Kulturmiljövårdsanslaget (Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård) är ett statligt anslag för vård av vårt gemensamma kulturarv. Riksantikvarieämbetet fördelar anslaget till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag till privatpersoner, olika organisationer och verksamhetsutövare.

  Rapporten tar kortfattat upp hur Länsstyrelsen prioriterar, vilka lagar och förordninga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer (1 MB)

 • Slåtterbladet nr 1 2015

  Knacka eller slipa - Kurser - Nominera årets Slåttergubbe - Vetenskap om slåtter. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  slåtterbladet-2015-01-webb (240 kB)

 • Utsikt nr 1 2015

  Tidningen vänder sig till länets lantbrukare och syftet är att informera och inspirera till utveckling och förnyelse i lantbruksföretag.
  Utsikt innehåller artiklar och information om bland annat; odling, djurhållning, ett rikt odlingslandskap, företagsutveckling, kurser och stöd.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Utsikt nr 1 2015 (834 kB)

 • Årsredovisning 2014

  2014 var ett händelserikt år där både länet och vår verksamhet på Länsstyrelsen mötte många utmaningar. Att främja en positiv och hållbar utveckling i länet har varit av våra viktigaste uppgifter under det gångna året. Årsredovisningen vittnar om vår omfattande verksamhet och vår betydelse för länets utveckling.

  Vi har i våra kärnverksamheter arbetat systematiskt för att bidra till möjligheter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Årsredovisning 2014 - Länsstyrelsen Värmland (6 MB)

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Att främja barns och ungas hälsa och att förebygga ohälsa är ett viktigt och prioriterat arbete i Sverige.

  Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att i respektive län, stödja föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Länsstyrelsen i Örebro län har också uppdraget att årligen lämna en samlad rapport till Regeringskansliet.

  Denna rapport ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Ladda hem rapporten (PDF)

 • Slåtterbladet nr 3 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Slåtterbladet nr 3 2014 (1 MB)

 • Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014 för Värmlands län

  Ett av 11 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

  Ett av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral (7 av 11 mål). Tr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014. Värmlands län. (747 kB)