Publikationer 

Här hittar du rapporter och andra publikationer som har tagits fram av Länsstyrelsen. Du kan söka i textfältet och även filtrera utifrån ämne, år eller typ.

To find publications in other languages, use the text field here and search by name.

Din sökning gav 298 träffar
 • Ägardirektiv till allmän nytta. Kommunernas styrning av bostadsbolagen

  Länsstyrelserna har genomfört en kartläggning av kommunernas direktiv till sina allmännyttiga bostadsaktiebolag. Avsikten med kartläggningen är att se hur kommunerna i direktiven betonar företagens sociala och allmännyttiga roll. Förhoppningen är att rapporten ska kunna bidra till att strukturera och fördjupa samtalen kring dessa frågor i kommunerna.

  Samtliga 21 länsstyrelser har medverkat i k ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Ägardirektiv till allmän nytta. (7 MB)

 • Våld i nära relationer - handbok för regional samverkan i Värmland reviderad 2015

  Syftet med boken är ge en helhetsbild av hur man i Värmland hanterar och samarbetar i dessa ärenden. Boken är ett redskap för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som utsätts, eller utsätter andra, för våld i nära relationer. Handboken är reviderad och utgiven igen 2015. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Handbok våld i nära relationer reviderad 2015 (3 MB)

 • Områden känsliga för växtnäringsläckage

  Från och med 2015 finns en utökning av ”känsliga områden” i Värmland. Här gäller särskilda regler för lagring och spridning av gödsel. Reglerna börjar gälla skarpt i de nya områdena från januari 2016. Känsliga områden finns på många håll i Syd- och Mellansverige, och det är EU:s nitratdirektiv som ligger till grund för utpekandet av dem. Här finns vatten som är särskilt känsliga för kväve- och/el ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Lantbruk

  Områden känsliga för Växtnäringsläckage (417 kB)

 • Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

  Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel. Vidare skildras bakgrunden till prioriteringarna samt målbilder för syftet med de olika åtgärderna. De arb ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. (4 MB)

 • Trender bland ungdomar i Värmland

  Under 2014 mötte representanter för Länsstyrelsen Värmland och Landstinget i Värmland ungefär 60 ungdomar på högstadieskolor och gymnasieskolor, både kommunala och friskolor i olika delar av länet. Samarbetet skedde mellan HIV-strateg på Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland, samt ANDT-samordnare och Kvinnofridssamordnare på funktionen Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland. In ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport trender bland ungdomar (2 MB)

 • Länsstyrelsens uppdrag att stödja och samordna föräldrastödsarbetet i Värmland – verksamheten 2014

  Regeringen har gett Länsstyrelserna uppdraget att under 2014-2017 stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett universellt, kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd till föräldrar med barn i tonåren i respektive län, i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Rapport föräldrastöd 2014 (943 kB)

 • Ny i Värmland

  Studiematerial från Länsstyrelsen i Värmland.

  Folkbildarna i Värmland och Länsstyrelsen Värmland i en gemensam satsning för att nå ut till värmlänningar med information och fakta om integrationsområdet. Målsättningen är att du ska lära dig mer om hur flyktingströmmarna ser ut i världen, vad en asylsökande är, få mer fakta om nyanlända flyktingar och om vilka de ensamkommande barnen är.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ny i Värmland - studiematerial integrationsområdet. (4 MB)

 • Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren

  – viktiga för miljöövervakningen i Sverige.

  På fågelskären i Sveriges tre största sjöar, Vänern, Vättern och Mälaren, finns kolonier av ett antal lämpliga arter att övervaka. Därför räknas fåglar på fågelskären i de tre sjöarna som en del av miljöövervakningen i Sverige. Här berättar vi om inventeringarna och om utvecklingen för olika arter och för den miljö de lever i.

  Alla fågelskär med k ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren – viktiga för miljöövervakningen i Sverige (4 MB)

 • Slåtterbladet nr 2

  Slåtterbladet är ett nyhetsblad för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland. Syftet är att skapa kontakter mellan ägare och brukare av ängar och andra som vill delta i skötseln samt att diskutera vad som kan göras för att få ängarna skötta. Syftet är också att samla och sprida kunskap om ängar och ängsskötsel men också att sprida information om relevanta kurser, arrangemang, med mera.
  Pre ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Slatterbladet-2015-02_webb (792 kB)

 • Utsikt Värmland nr 2

  Utsikt innehåller artiklar och information om bland annat; odling, djurhållning, ett rikt odlingslandskap, företagsutveckling, kurser och stöd.
  Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och ibland även med extranummer. Den produceras med hjälp av Landsbygdsprogrammet - som finansieras gemensamt av Sverige och EU. Vill du prenumerera? Det är gratis - skicka i så fall dina adressuppgifter till ti ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Utsikt nr 2 2015 (1 MB)

 • Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015

  I den här rapporten redovisas resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015.

  Resultatet av lodjursinventeringen 2014/2015 är 4,5 länsegna familjegrupper, det vill säga 5 honor som fött ungar 2014. Resultatet visar en minskning i antalet fa-miljegrupper sedan föregåe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015 (3 MB)

 • Vänerlaxens fria gång. Två länder. En älv.

  Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

  Första fasen av projektet ”Vänerlaxens fria gång” avslutas med denna slutrapport. Det viktiga arbetet med att ta till vara på Vänerlaxen i Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden för framtida generationer har bara börjat.

  Projektet ”Vänerlaxens Fria Gång” initierades 2010 eft ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Vänerlaxens fria gång. Två länder. En älv. Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden. (9 MB)

 • Regional bostadsmarknadsanalys. Centrumutveckling. Värmlands län 2015

  Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Värmlands befolkning ökade för tredje året i rad och fler kommuner rapporterar bostadsbrist. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas.

  Bostadsmarknadsanalysen beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden och bygger på uppg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  Regional bostadsmarknadsanalys. Centrumutveckling. Värmlands län 2015 (5 MB)

 • För ett klimatneutralt Värmland. Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan.

  Länsstyrelsen har, utifrån sitt uppdrag inom det klimat- och energistrategiska arbetet, tagit fram en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan.

  Handlingsplanen ska styra och vägleda det regionala arbetet mot nationella och regionala energi- och klimatmål, och riktar sig till myndigheter, företag och organisationer inom offentlighet, näringsliv och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  För ett klimatneutralt Värmland. Regional handlingsplan 2015 (2 MB)

 • Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2015

  Länsstyrelsens plan för skogsbrandbevakning med flyg för Värmlands län 2015 har upprättats tillsammans med entreprenören, Sportflygklubben i Karlstad och i enlighet med
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps inriktning ”Skogsbrandbevakning med flyg”.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Skyddad natur, Krisberedskap

  Plan för skogsbrandbevakning med flyg. Värmlands län 2015 (1 MB)

 • Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014

  Denna inventering av fjärilar på restaureringsmarker i naturreservaten Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland åren 2010, 2013 och 2014.

  Sammanlagt observerades 28 arter av fjärilar inom gruppen äkta dagfjärilar och bastardsvärmare. Inventeringen visar att antalet arter och individer av fjärilar på restaureringsmarkerna i de båda reservaten ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Fjärilsfaunan vid Abborrtjärnsberg och Ritamäki 2010-2014 (3 MB)

 • Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk. En pilotstudie av undersöknings- och utvärderingsmetodik.

  Syftet med rapporten är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

  Undersökningen har genomförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Värmlands län.

  Provtagningar av bottenfau ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Provtagning av bottenfauna i naturfåror vid vattenkraftverk (4 MB)

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014 (1 MB)

 • Finngårdens byggnader

  Finnskogen och finnkulturen är verkligen mångfacetterad.
  Det finns många ämnen, berättelser
  och livsöden att beskriva och levandegöra.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Finngårdens byggnader (4 MB)

 • Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer

  Kulturmiljövårdsanslaget (Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård) är ett statligt anslag för vård av vårt gemensamma kulturarv. Riksantikvarieämbetet fördelar anslaget till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag till privatpersoner, olika organisationer och verksamhetsutövare.

  Rapporten tar kortfattat upp hur Länsstyrelsen prioriterar, vilka lagar och förordninga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer (1 MB)