Ärkebiskopsgården 

Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen.

Fjärdingen 22:1, Uppsala stad och kommun

 Huvudbyggnaden uppfördes 1737-44 efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman. Huset är delvis byggt på källaren till ett tidigare domprosthus som uppfördes under 1300-talet. Detta medeltida hus hade sedan 1691 använts av ärkebiskopen. Den nya huvudbyggnaden byggdes från början av putsad sten i två våningar, men höjdes med ytterligare en våning 1767 i enlighet med arkitekten C J Cronstedts ritningar. Nuvarande exteriör tillkom vid en omfattande ombyggnad 1901. Denna gång togs ritningarna fram av arkitekten Agi Lindegren. Även interiören moderniserades vid detta tillfälle.

Som flyglar till huvudbyggnaden uppfördes 1740 brygghus och visthus av slottsbyggmästare J Körner. Redan under 1700-talets slut blev dock båda flyglarna ombyggda till bostäder för biskopens tjänstefolk. Flyglarna är uppförda av putsad sten i en våning och har tegeltak. Stallbyggnaden i tomtens södra del uppfördes 1789 och innehöll ursprungligen även andra ekonomiutrymmen. Stallet är sedan 1971 ombyggt för kontorsändamål. Muren som omgärdar bebyggelsen och trädgården uppfördes 1879.

Enligt regeringsbeslut den 25 januari 1935 förklarades byggnaden för statligt byggnadsminne. I samband med relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten har ett antal byggnadsminnen övergått från staten till kyrkliga organisationer. Ärkebiskopsgården förvaltas av Svenska kyrkan, varför byggnaden förklarades som byggnadsminne enligt kulturminnerslagen den 15 maj 2002.

Skyddsbestämmelser

  • Byggnaderna får inte rivas eller flyttas.
  • Byggnaderna får exteriört inte om- eller tillbyggas eller på annat sätt förändras.
  • I huvudbyggnaden får ingrepp inte göras i byggnadens stomme eller planlösning. Ingrepp i eller ändring av fast inredning får inte göras. Till fast inredning hör bland annat golv, paneler, dörrar, fönster, tak, foder, listverk samt eldstäder.
  • Byggnaderna skall underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte minskar. Underhållet ska ske med material och metoder som är anpassade till bebyggelsens egenart.
  • Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas.