Byggnadsminnen 

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. Byggnadsminnen regleras av kulturmiljölagens 3 kap (1988:950), och handläggs av landets länsstyrelser. Idag finns över 2000 byggnadsminnen i landet, sett till landets totala byggnadsbestånd är det en mycket liten andel som omfattas av byggnadsminnesskyddet. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien för vår förståelse av gårdagens, dagens och morgondagens samhälle och samtidigt trygga människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Byggnadsminnena har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från medeltida hus till moderna industrianläggningar.

Vad är ett byggnadsminne och vad innebär en byggnadsminnesförklaring?

Enligt kulturmiljölagen, KML, kan en byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde av synnerligen högt kulturhistoriskt värde byggnadsminnesförklaras av Länsstyrelsen. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.

Beslut om byggnadsminnesförklaring fattas av Länsstyrelsen efter en omfattande utredning inom dess kulturmiljöenhet.

Vem som helst kan väcka fråga hos länsstyrelserna om att en byggnad eller anläggning ska byggnadsminnesförklaras. Länsstyrelsen har även möjligheten att på eget initiativ väcka fråga om byggnadsminnesförklaring.

Till beslutet hör skyddsbestämmelser som anger hur byggnadsminnet ska vårdas och underhållas samt vilka förändringar som inte är tillåtna. Länsstyrelsen och Upplandsmuseet ger råd och anvisningar om vård och underhåll.

Länsstyrelserna har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering.

Statliga byggnadsminnen

Statliga byggnadsminnen ägs av staten och berättar om viktiga delar av den statliga förvaltningens historia, exempelvis regerings- och domstolsbyggnader, broar, försvarsanläggningar, fyrar och de kungliga slotten.

När det gäller statliga ägda byggnader fattas beslut om byggnadsminnesförklaring av regeringen. Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsyn samt lämnar förslag på nya statliga byggnadsminnen. Statligt ägda byggnadsminnen regleras genom "Förordning (1988:1299) om statliga byggnadsminnen". För frågor om de statliga byggnadsminnena kontakta Riksantikvarieämbetet: 08 - 51 91 18 000

Kontakta oss

Louise Törnvall
Handläggare byggnadsantikvariska frågor
Samhällsutvecklingsenheten
Louise punkt Tornvall snabela lansstyrelsen punkt se¤Louise punkt Tornvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233361
Elisabeth Backman Broomé
Handläggare kyrkoantikvariska frågor
Samhällsutvecklingsenheten
Elisabeth punkt Backman punkt Broome snabela lansstyrelsen punkt se¤Elisabeth punkt Backman punkt Broome snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233211
070-6616485
Isa Lindqvist
Tjänstledig till augusti 2015
Samhällsutvecklingsenheten
Isa punkt Lindqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Isa punkt Lindqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233295