Riksintressen i Östhammars kommun

Riksintressen i Östhammars kommun

K 15 Forsmarks bruk (Forsmarks sn)

Motivering

Arkitekturhistoriskt intressant och mycket påkostad bruksmiljö från 1700- och 1800-talen med enhetlig bebyggelse av vallonbrukskaraktär samt unik engelsk parkanläggning.

Uttryck för riksintresset

Axial struktur med herrgård och kyrka från 1700-talets senare del belägna i bruksgatans ändar, bevarad äldre herrgårdsanläggning, bostadsbebyggelse, dammanläggningar, smedja, jordbruksbyggnader och park samt tillhörande odlingslandskap med omfattande stenmurskomplex.

K 16 Djursten (Gräsö sn)

Motivering

Kommunikationsmiljö med teknikhistoriskt intressant fyrplats.

Uttryck för riksintresset

Fyr från 1830-talet med fyrvaktarboställe.

K 17 Öregrunds stad

Motivering

Småstadsmiljö präglad av handel och fiske samt av tidig turism med hamnbebyggelse, småskalig träbebyggelse och sommarvillor.

Uttryck för riksintresset

Rutnätsplan med rester av medeltida gränder, medeltidskyrka, kaptensgårdar, fiskarstugor, hamnmagasin från 1700- och 1800-talen samt sommarvillor från tiden kring sekelskiftet 1900.

K 18 Bygden norr om Hökhuvuds kyrka (Börstils, Hökhuvuds och Valö sn)

Motivering

Odlingslandskap i småbruten randbygd med en sedan århundranden bevarad bebyggelsestruktur.

Uttryck för riksintresset

Gravfält från yngre järnåldern, runristningar, småskaligt odlingslandskap med medeltida karkatär innehållande små åkrar, betesmarker, stenhägnader och ovanligt välbevarad bybebyggelse från 1700- och 1800-talen samt vägnät med förhistoriskt ursprung.

I området ingår även

Gruvmiljöer från silverbrytning under 1500-talet samt järnmalsbrytning under 1700-och 1800-talen.

K 19 Östhammars stad

Motivering

Småstadsmiljö präglad av handel och fiske med småskalig trästadsbebyggelse kring torget och kyrkan samt sommarvillor.

Uttryck för riksintresset

Stadsplan med äldre oregelbundna drag och rätade gator. 1600-talskyrka, torg med rådhus och handelsgårdar från 1700- och 1800-talen. Villor med stora trädgårdar från badortsepoken kring sekelskiftet 1900.

K 20 Söderön (Börstils sn)

Motivering

Skärgårdspräglat odlingslandskap med välbevarad äldre bebyggelsestruktur.

Uttryck för riksintresset

Bymiljöer med järnåldersgravfält och med 1700- och 1800-talsbebyggelse, övergivna by- och torptomter. Vägnät av hög ålder. Odlingslandskap med betesmarker, små åkrar med odlingsrösen och stenhägnader samt till byarna hörande sjöbodplatser.

K 21 Dannemora-Österbybruk (Dannemora och Films sn)

Motivering

Teknikhistoriskt intressant industrilandskap av enastående betydelse för svensk järnhantering. Gruv- och bruksmiljö av även arkitekturhistoriskt intresse samt omfattande fördämningssystem.

Uttryck för riksintresset

Dannemora gruva - fram till 1900-talets början rikets främsta järnmalmsgruva - med bevarade anläggningar i form av dagbrottet "Storrymningen" av medeltida ursprung samt industri- och bostadsbebyggelse från 1700- till 1900-talen. Österby bruk med bevarad rätvinklig 1700-talsplan av vallonbrukskaraktär och enhetlig bostadsbebyggelse, unik vallonsmedja och andra industribyggnader samt herrgårdsanläggning från 1700-talet med park och ekonomibyggnader för jordbruket. Vidsträckt fördämningssystem för kraftproduktion till gruva och bruk.

I området ingår även

Dannemora och Films medeltida kyrkomiljöer samt Films bymiljö.

K 22 Gimo bruk (Hökhuvuds och Skäfthammars sn)

Motivering

Arkitekturhistoriskt intressant bruksmiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen.

Uttryck för riksintresset

Stor bruksherrgård från 1700-talet med park och trädgård, rätvinklig plan med bostäder, kolhus, magasinsbyggnader och förvaltarbostad samt bruksdammar och lämningar av järnbruket.

K 23 Hargs bruk (Hargs sn)

Motivering

Arkitektur- och teknikhistoriskt intressant bruksmiljö med bebyggelse från 1700- och 1800-talen samt hamnplats.

Uttryck för riksintresset

Bruksbebyggelse med bostäder utmed två bruksgator, smedjor, dammar, herrgård med trädgård och park, jordbruksbyggnader och torpbebyggelse samt utskeppningshamn med järnbod. Lämningar efter kopparhytta, tegel- och kalbruk samt gruvhål.

I området ingår även

Järnåldersgravfält längs åskrön, runsten och medeltida kyrka.

K 24 Väsby - Källberga- Hammarby skog (Alunda sn)

Motivering

Ovanligt välbevarad fornlämningsmiljö, koncentrerad till bronsåldern och äldre järnåldern.

Uttryck för riksintresset

Tätt liggande gravfält och enstaka gravar med rösen och stensättningar. Boplatslämningar i form av skärvstenshögar, husgrunder och röjningsröseområde, då belägna i ett skärgårdslandskap.

K 25 Ekeby (Alunda och Ekeby sn)

Motivering

Odlingslandskap med förhistoriska odlingsspår och med riklig förekomst av järnåldersgravfält med inslag av unika gravformer, belägna i anslutning till byar vid forntida vattenled.

Uttryck för riksintresset

Gravfält från äldre och yngre järnåldern med inslag av rösen från bronsåldern. Vid Tossne unika gravlämningar i form av rombiska gravar och resta stenar. Röjningsröseområde samt stensträngar från äldre järnåldern.

K 26 Lundsbol (Ekeby sn)

Motivering

Komplext grav- och boplatsområde från bronsåldern och äldre järnåldern belägna intill dåtidens kustlinje.

Uttryck för riksintresset

Gravfält och ensamliggande gravar med rösen och stensättningar. Boplatslämningar i form av skärvstenshögar. Spår av odling i form av ett omfattande område med röjningsrösen intill den dåtida strandlinjen.