Riksintressen i Enköpings kommun

Riksintresseområden för kulturmiljövården i Enköpings kommun

K 47 Åloppe (Nysätra och Österunda sn)

Motivering

En av östra Sveriges viktigaste stenåldersmiljöer av central betydelse för kunskapen om den gropkeramiska kulturen.

Uttryck för riksintresset

Ett förhållandevis intakt komplex med tiotalet boplatser från stenåldern invid dåtida kustlinje - idag i övergången mellan skogsklädd moränmark och odlad mark.

K 48 Fjärdhundra (Frösthults, Simtuna och Torstuna sn)

Motivering

Odlingslandskap i slättbygd med rikt innehåll av fornlämnings och bebyggelsemiljöer från äldre järnålder till historisk tid.

Uttryck för riksintresset

Rösen, stensättningar, skärvstenshögar, skålgropar och hällristning från bronsålder. Stensträngssystem och gravfält från äldre järnålder. Yngre gravfält intill byarna. I låglänta marker utmed Örsundaån kan tidigare skiftesindelade ängar ännu uppfattas. Ålderdomligt vägnät med hålvägssystem och runstenar. Medeltida kyrkomiljöer i Frösthult och Simtuna, tingshus och gästgivaregård i Karleby, Tisby välbevarade herrgårdsbyggnad från 1600-talet, Grinda, Gästre med uppgift om medeltida kungsgård, Måtteby, Mälby och Skensta reglerade radbyar samt Forsby kvarnmiljö.

K 49 Härnevi (Härnevi, Torstuna och Vårfrukyrka sn)

Motivering

Odlingslandskap med dominerande brons- och järnåldersålderslämningar i karaktäristiska höjdlägen samt byar och medeltida kyrkomiljö.

Uttryck för riksintresset

Hällristningar, rösen och boplatser från bronsåldern, talrika stora äldre och yngre järnåldergravfält, fornborg och flera runstenar intill forntida vägnät, Härnevi kyrka, Rotbrunna och Lilla Härnevi radbyar, Härnevi och Vånsjö kvarnmiljöer samt vid Vånsjö, även stenvalvsbro och delar av ett hantverks- och handelscentrum från 1800-talet.

K 50 Örsundaåns dalgång (Biskopskulla, Fröslunda, Långtora och Nysätra sn)

Motivering

Odlingslandskap utmed viktig forntida kommunikationsled med ett rikt innehåll av fornlämningar och herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung.

Uttryck för riksintresset

Skärvstenshögar från bronsålder, husgrundsterrrasser från äldre järnålder, hällristningar vid Viggeby, vägsträckning markerad av fyra runstenar, Biskopskulla, Fröslunda och Nysätra medeltidskyrkor, Höja säteri, Landsberga och Ryda kungsgårdar med medeltida ursprung, senare tiders herrgårdar, bl.a. Taxnäs, välbevarade bymiljöer bl.a. Stora Kveks 1700-talsgård samt kvarnar utmed Lillån.

K 51 Gryta (Gryta sn)

Motivering

Herrgårdslandskap med arkitekturhistoriskt värdefulla herrgårdsanläggningar från 1600-och 1700-talen.

Uttryck för riksintresset

Gryta majorsboställe med övergiven bytomt och unik huvudbyggnad från 1778, Salnecke medeltida gods med en från 1600-talet oförändrad huvudbyggnad.

I området ingår även

Husgrundsterrasser från järnåldern, del av Eriksgatan med runsten.

K 52 Sjöö (Holms sn)

Motivering

Slottslandskap med arkitekturhistoriskt värdefull slottsanläggning från stormaktstiden.

Uttryck för riksintresset

Övergivna bytomter, Sjöö slott från 1600-talet med trädgård, park och alléer samt den samtida Holms kyrka och omgivande storskaliga herrgårdslandskap.

K 53 Bred (Breds sn)

Motivering

Herrgårdslandskap i dalgång som sedan medeltiden präglats av sätesgårdar med underlydande frälsehemman och kvarnar.

Uttryck för riksintresset

Sätesgårdarna Skälby, Äsplunda och Strömsberg, de teknikhistoriskt intressanta vattenkvarnarna vid Backa, Bred och Strömsberg samt Breds nyklassicistiska kyrka.

I området ingår även

Stensättningar och skålgropar från bronsåldern samt höggravfält från yngre järnåldern.

K 54 Härkeberga och Litslena (Härkeberga och Litslena sn)

Motivering

A. En av landets rikaste fornlämningsmiljöer med omfattande lämningar från bronsålder och järnålder, belägna i odlingslandskap.

B. Härkeberga och Litslena medeltida kyrkomiljöer.

Uttryck för riksintresset

A. Ett stort antal skärvstenshögar och hällristningar, omfattande äldre och yngre järnåldersgravfält samt stensträngssystem.

B. Härkeberga 1300-talskyrka och reglerade kyrkby med kaplansgård från 1700-talet, Litslena medeltida kyrkomiljö med tingshus och gästgivaregård. Hålvägar vid Litslena och ålderdomligt vägsystem med flera runstenar och milstolpar.

K 55 Östanbro (Tillinge sn, fortsätter i Västmanland)

Motivering

Fornlämningsmiljö av central betydelse invid Eriksgatan vilken varit en viktig knutpunkt under såväl förhistorisk som historisk tid.

Uttryck för riksintresset

Eriksgatans vadställe över Sagån med fornborg och storhögar från järnåldern på ömse sidor om ån, rester av stenvalvsbro samt kvarnmiljö.

K 56 Boglösa (Boglösa och Vårfrukyrka sn)

Motivering

Odlingslandskap med ett rikt innehåll av fornlämningar och bebyggelse bl.a. en av landets största och mest koncentrerade fornlämningsmiljöer från bronsåldern, utgörande kärnan i det s.k. centrala hällristningsområdet.

Uttryck för riksintresset

Koncentration av skärvstenshögar, högar, rösen, stensättningar och ett mycket stort antal hällristningar från bronsåldern. Odlingslandskap med förhistoriskt vägnät och flera runstenar, yngre järnåldersgravfält invid byarna, Boglösa medeltidskyrka samt Hemsta reglerade radby.

K 57 Enköpings-Näs (Enköpings-Näs, Svinnegarns, Teda och Tillinge sn)

Motivering

Herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett flertal herrgårdar av medeltida ursprung.

Uttryck för riksintresset

Bronsåldersrösen, gravfält och stensträngssystem från äldre järnålder, flera höggravfält från yngre järnålder och en storhög. Medeltidskyrkor, prästgårdar, trefaldighetskälla, övergivna bytomter och åtta herrgårdsmiljöer, varav Hjulsta med medeltida fatbur, samt underlydande torpmiljöer.

K 58 Eka (Lillkyrka sn)

Motivering

Herrgårdsmiljö av medeltida ursprung med delvis unik bebyggelse.

Uttryck för riksintresset

Betesmarker, alléer och park samt torp och arbetarbostäder, varav en är byggd av lera.Corps-de-logi med huvudbyggnad från 1600-talet och en timrad bod från 1500-talet.

K 59 Kungs-Husby (Kungs-Husby sn)

Motivering

Kyrkby och sockencentrum som under medeltiden var av central betydelse.

Uttryck för riksintresset

Medeltidskyrka, skolhus och klockarbostad från 1800-talet samt gårdsmiljöer och väderkvarn.

K 60 Veckholm (Veckholms sn)

Motivering

Odlingslandskap i förhistorisk centralbygd med sockencentrum samt herrgårdslandskap av medeltida ursprung.

Uttryck för riksintresset

Stora yngre järnåldersgravfält i höglänta delar, medeltida kyrkomiljö som präglats av ägarna till Ekholmen, stor prästgård och f.d. hospital från 1700-talet, Ekholmens medeltidsgods med herrgårdsmiljö från 1600-1800-talen samt underlydande utgårdar och torp.

K 61 Bond-Arnö och Grönsöö (Kungs-Husby och f.d. Arnö sn)

Motivering

Småbrutet herrgårdslandskap av medeltida ursprung beläget i Mälaren med flera välbevarade gårdsbyggnader från medeltid och framåt.

Uttryck för riksintresset

På Arnö: småbrutet odlingslandskap, yngre järnåldersgravfält, Arnöbergs herrgårdsmiljö med huvudbyggnad från 1700-talet, medeltida kyrka, ruin av Strandby medeltida sätesgård, prästgård, skola, torp och ålderdomligt vägnät samt Utö hus från 1400-talet, ett av landets mest välbevarade medeltida herresäten.

På Grönsö: yngre järnåldersgravfält, torp, den ovanligt välbevarade slottsanläggningen Grönsöö med huvudbyggnad från 1600-talet, park- och trädgårdsanläggning.

K 63 Torsvi (Torsvi sn)

Motivering

Herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett rikt innehåll av fornlämningar och bebyggelse.

Uttryck för riksintresset

Trögdens största järnåldersgravfält intill Torsvi by samt mindre sådana vid övergivna bytomter. Ålderdomligt vägnät, medeltida kyrka med klockargård, Torsvi herrgård med bebyggelse från 1600-1800-talen samt underlydande torp