Riksintressen

Miljöbalken visar hur hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen och vilka områden som är av riksintresse. Det finns två typer av riksintressen, dels verksamhetsanknutna riksintressen och dels geografiska områden med särskilda hushållningsbestämmelser.

De verksamhetsanknutna riksintressena identifieras i en process som respektive statligt verk har huvudansvaret för. I många fall sker denna process i samarbete med Länsstyrelsen och kommunerna. Ibland sker avgränsningen inte förrän ett annat intresse gör sig gällande. De geografiska områdena som är av riksintresse har pekats ut och avgränsats i Miljöbalkens 4 kapitel. Det är Länsstyrelsens uppgift att i planprocessen bevaka att riksintressena tillgodoses och även att lämna underlag om desamma.  

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen skall enligt PBL och MB verka för, och bevaka, att riksintressena tillgodoses. Det är Länsstyrelsens ansvar att löpande förmedla underlag om riksintressen, t.ex. inför kommunens arbete med att upprätta eller ändra en översiktsplan, i vilken kommunen måste redovisa bl.a. hur man avser att tillgodose riksintressena. Alla myndigheter som fattar beslut om markens användning och utnyttjande av naturresurserna ska beakta riksintressena och de avvägningar kommunerna gjort i sina översiktsplaner.  

Avgränsning

I planeringsprocessen är det naturligt att kommunen och Länsstyrelsen diskuterar sektorsmyndigheternas underlag om områden av riksintresse. Diskussionerna kan aktualisera förslag till ändringar i fråga om avgränsningen eller preciseringar i fråga om innebörden av myndigheternas bedömning.  

Granskningsyttrandets roll

Under utställningen ska Länsstyrelsen sedan i sitt granskningsyttrande ge ett samlat besked om statens syn på kommunens behandling av riksintressena i översiktsplanen. Av granskningsyttrandet ska således framgå hur Länsstyrelsen ställer sig till kommunens eventuella förslag till ändringar eller preciseringar av avgränsningen av områden av riksintresse. Om Länsstyrelsen anser att planen inte tillgodoser dessa intressen kan Länsstyrelsen ingripa i senare skeden, t.ex. i detaljplaneprocessen.