Landskapsvård

Får i Florarnas naturreservat

Länsstyrelsen arbetar med landskapsvård för att bevara och synliggöra landskapets värden, och vi ger även information om dessa värden till både närboende och turister.

 

Om du vill vårda ett värdefullt kulturlandskap som berättar om länets historia kan du få bidrag från Länsstyrelsen för det. Bidragen styrs utifrån de projekt som vi har prioriterat, och insatserna kan både gälla kulturlämningar och växt- och djurlivet. En viktig del i detta arbete är att ta fram fakta och annan information om kulturlandskapet. Vi ger också bidrag till olika EU-projekt som rör kulturlandskapet. Länsstyrelsen lämnar även bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till din kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen. Bidraget täcker högst hälften av kostnaderna i ett projekt.

Den europeiska landskapskonventionen

Den 11 november 2010 beslutade Sveriges regering att ratificera den europeiska landskapskonventionen. Landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid.

 Läs mer om

 Läs mer om europeiska landskapskonventionen