Boende 

Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att
informera om statliga stöd.

  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning och byggverksamhet.
  • genomföra en årlig bygg- och bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en årlig regional analys av kommunernas arbete med bygg- och bostadsförsörjning till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.
  • Fördela statsbidrag till de kommuner som ansvarar för personligt ombud i länet och i övrigt ge kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud.

Just nu aktuella regeringsuppdrag inom boende:

Inträde på bostadsmarknaden m.m.
Regeringen har under år 2015 givit länsstyrelserna i uppdrag att ge kommunerna stöd i arbetet med att
- underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden,
- motverka hemlöshet och
- förebygga avhysningar.
Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn.

Uppdraget löper från den 1 januari 2015 till den 31 januari 2016.

 

Kontakta oss

Tomas Östlund
Samhällsutvecklingsenheten
Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233386
Anders Blomqvist
Samhällsutvecklingsenheten
Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233225

Bidrag vi hanterar just nu, Läs mer