För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.

Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att:

  • Informera och administrera statliga stöd för bostadsbyggande och bostadsförbättringar.
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning och byggverksamhet.    
  • genomföra en årlig bygg- och bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en årlig regional analys av kommunernas arbete med bygg- och bostadsförsörjning till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.
  • Fördela statsbidrag till de kommuner som ansvarar för personligt ombud i länet och i övrigt ge kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud.

Just nu aktuella regeringsuppdrag inom boende:

Inträde på bostadsmarknaden:
Regeringen har under två år givit länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner i syfte att underlätta tillträde till bostadsmarknaden, motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn.

Uppdraget löper från 2016 - 2017 och ska slutredovisas senast 31 januari 2018.

 Bidrag vi hanterar just nu, Läs mer