Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att:

  • Informera och administrera statliga stöd för bostadsbyggande och bostadsförbättringar.
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning och byggverksamhet.    
  • genomföra en årlig bygg- och bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en årlig regional analys av kommunernas arbete med bygg- och bostadsförsörjning till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.
  • Fördela statsbidrag till de kommuner som ansvarar för personligt ombud i länet och i övrigt ge kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud.

Just nu aktuella regeringsuppdrag inom boende:

Inträde på bostadsmarknaden:
Regeringen har under två år givit länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner i syfte att underlätta tillträde till bostadsmarknaden, motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn.

Uppdraget löper från 2016 - 2017 och ska slutredovisas senast 31 januari 2018.

 Bidrag vi hanterar just nu, Läs mer