Boende 

Länsstyrelsens kampanjbild för ökad radonsanering
Foto: Ylva Englund

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder, radonsanering av småhus samt investeringsbidrag till solceller. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att
informera och besluta om statliga stöd.

  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning och byggverksamhet.
  • genomföra en årlig bygg- och bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en regional analys av kommunernas arbete med bygg- och bostadsförsörjning till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.
  • Fördela statsbidrag till de kommuner som ansvarar för personligt ombud i länet och i övrigt ge kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud.

Just nu aktuella regeringsuppdrag inom boende:

Inträde på bostadsmarknaden m.m.
Regeringen har under år 2015 givit länsstyrelserna i uppdrag att ge kommunerna stöd i arbetet med att
- underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga kvinnor och män och för personer som i övrigt har svårt att varaktigt etablera sig på bostadsmarknaden,
- motverka hemlöshet och
- förebygga avhysningar.
Särskilt fokus ska ligga på familjer med barn.

Uppdraget löper från den 1 januari 2015 till den 31 januari 2016.

 

Kontakta oss

Tomas Östlund
Samhällsutvecklingsenheten
Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233386
Anders Blomqvist
Samhällsutvecklingsenheten
Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Anders punkt Blomqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233225