För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.

Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

I arbetet ingår att:

  • Informera och administrera statliga stöd för bostadsbyggande och bostadsförbättringar.
  • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning och byggverksamhet.    
  • genomföra en årlig bygg- och bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket.
  • Sammanställa en årlig regional analys av kommunernas arbete med bygg- och bostadsförsörjning till Boverket.
  • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag.
  • Fördela statsbidrag till de kommuner som ansvarar för personligt ombud i länet och i övrigt ge kommunerna stöd och råd för deras arbete med personliga ombud.

 Bidrag vi hanterar just nu, Läs mer