Arkeologi och fornlämningar

Uppsala län är ett av de fornlämningsrikaste områdena i landet. Tillsammans med andra historiska källor speglar fornlämningarna både landets och länets historia.

Fornlämningar och fornminnesskydd

Uppsala läns fornlämningar spänner över tiden från äldre stenålder till historisk tid. De utgörs av bland annat odlingslandskap, boplatser, gravfält, fornborgar och skeppsvrak, men också tidiga rituella och administrativa centra såsom Gamla Uppsala. Cirka femtio fornlämningsområden vårdas genom Länsstyrelsens försorg i Uppsala län. Områdena är lättillgängliga och har informationsskyltar. 

Uppdragsarkeologiska undersökningar

Undersökare som vill utföra uppdragsarkeologiska undersökningar i länet måste årligen anmäla intresse för detta hos Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om arkeologiska undersökningar.

Arkeologiska upphandlingar

Länsstyrelsen i Uppsala län har inga arkeologiska anbudsupphandlingar för tillfället.

 Läs mer om utgrävningarna i Gamla Uppsala

 Läs mer om Arkeologiskt Program Uppsala