Arkeologi och fornlämningar 

Gamla Uppsala kyrka med Uppsala högar
Gamla Uppsala kyrka med Uppsala högar Foto: Lennart Swanström

Uppsala län är ett av de fornlämningsrikaste områdena i landet. Tillsammans med andra historiska källor speglar fornlämningarna både landets och länets historia.

Uppsala läns fornlämningar spänner över tiden från äldre stenålder till historisk tid. De utgörs av odlingslandskap, boplatser, gravfält, fornborgar och skeppsvrak, men också tidiga rituella och administrativa centra såsom Gamla Uppsala.

Genom Länsstyrelsens försorg vårdas ca 50 fornlämningsområden. De lämpar sig särskilt väl för besök då de är lättillgängliga och har informationsskyltar.

Lämningar från äldre tid finns i landskapet runt omkring oss och skyddas genom lagen (1988:950) om kulturmiljöer (KML). Det kan vara svårt att veta hur man ska bete sig för att inte skada forntida kulturlämningar. Var och hur får man bygga? Vad gör man om man hittar ett fornfynd? På vår webbplats kan Du få råd och hjälp i dessa frågor.

Kulturmiljölagens främsta syfte är att skydda kulturmiljöer och fornminnen. En av Länsstyrelsens många uppgifter är att se till att lagen efterföljs och på så sätt medverka till att kulturarvet bevaras, brukas och berikas. Ibland kommer dock detta uppdrag i motsättning mot olika typer av exploatering såsom bostadsbyggande eller infrastruktursatsningar. Att undersöka och ta bort en fornlämning kräver tillstånd av Länsstyrelsen, som alltid har som grundprincip att fornlämningarna ska bevaras. Om det saknas alternativ som undviker fornlämning prövar Länsstyrelsen ansökan om ingrepp. Som villkor för tillstånd gäller att fornlämningen måste undersökas och dokumenteras. Flertalet arkeologiska undersökningar genomförs inför olika exploateringar.

Vid sidan om dessa görs även ett mindre antal forskningsundersökningar. Även vid sådana undersökningar krävs Länsstyrelsens tillstånd.

Kontakta oss

Tina Fors
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Tina punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se¤Tina punkt Fors snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233248
Tony Engström
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
tony punkt engstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤tony punkt engstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233243
Ylva Stenqvist Millde
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
ylva punkt stenqvist punkt millde snabela lansstyrelsen punkt se¤ylva punkt stenqvist punkt millde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233347
Lennart Swanström
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Lennart punkt Swanstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Lennart punkt Swanstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233351
Ann Luthander
Handläggare fornlämningsfrågor
Samhällsutvecklingsenheten
Ann punkt Luthander snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann punkt Luthander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233404

Läs mer om utgrävningarna i Gamla Uppsala

Läs mer om Arkeologiskt Program Uppsala