Klimatförändringars inverkan på Sveriges livsmedelsproduktion - en vägledning

Löpnummer:
06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN 1400-4712
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Denna rapport är en vägledning och ett stöd i framtagande av regionala livsmedelsstrategier och långsiktig planering av livsmedelsproduktion. Rapporten är ett kunskaps- och processtöd som belyser när och hur konsekvenser av klimatförändringarna bör vägas in i arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar livsmedelsstrategi i en tid med klimatförändringar. I rapporten finns även tips på vidare läsning och fördjupning.
Kommentar: