Screening of pesticides at golf courses and in urban areas

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
104
Förekomsten av bekämpningsmedel i miljön har undersökts genom screening. Undersökningen var indelad i tre delprogram: golfbanor, bostadsområden och tätorter, samt viss yrkesmässig användning. 19 länsstyrelser deltog i undersökningen. I Uppsala län togs prover i Fyrisån i syfte att identifiera om användningen av bekämpningsmedel i urbana områden som parker och villaträdgårdar medför en påverkan på omgivande miljö.
Kommentar: