Förorenad mark – syns inte men finns 

ISBN/ISSN-nr:
978-91-978237-1-5 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
12 
Om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser.

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader.