Biologisk mångfald miljöövervakning i Uppsala län

Löpnummer:
2004:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0284-6594
Publicerad:
2004
Sidantal:
121
Länsstyrelsen har med stöd av regionala miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket sammanställt ett underlag för långsiktig övervakning av biologisk mångfald inom programområdena Kust och Hav, Sötvatten, Våtmarker, Skog, Jordbruksmark samt Landskap.
Kommentar: