GIS och kartor

En betydande del av den information som hanteras inom länsstyrelsen kan knytas till en geografisk position. De datoriserade systemen för att hantera sådan lägesanknuten information kallas Geografiska informationssystem (GIS) och har kartan som utgångspunkt för att låta användaren söka, analysera och presentera geografisk information.

Länsstyrelsen erbjuder geodata på två olika sätt:

 • Länsstyrelsens karttittskåp/WebbGIS – Här kan du titta på geodata utan att behöva installera en applikation på din dator, men du kan inte ladda ner data. Ev. kan du behöva installera en så kallad Silverlight-plugin. Har du inte den redan så ombeds du av webbläsaren att installera denna första gången du besöker karttjänsten.
 • Data för nedladdning och WMS-tjänster – Här kan du ladda ner data och använda i din egen applikation (ArcGIS, MapInfo, QGIS, m.m.).

Karttittskåp/WebbGIS

Länsstyrelsen erbjuder en WebbGIS-tjänst vid namn ”Underlag för mark- och vattenanvändningen - Uppsala län”.

Tjänsten visar ett urval av underlag för mark- och vattenanvändning från länsstyrelsen och andra myndigheter. Den gör inte anspråk på att redovisa alla underlag som man behöver ta hänsyn till i enskilda ärenden. Av bl. a upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att ta med allt underlag som är tillgängligt på Länsstyrelsen.

Förutom den information som geodata ger finns det ofta ytterligare information i form av beslut eller rapporter, m.m.

Vid eventuella avvikelser mellan den digitala geodatan och beslutet avseende mark- och vattenreglerande bestämmelser är det beslutet som gäller.

Gränserna för riksintresseområden är inte absoluta, utan indikerar att värden eller egenskaper av allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken finns att ta hänsyn till. OBS! Det är alltid avgränsning och riktlinjer i respektive kommuns aktuella översiktsplan som gäller.

Innehållet i karttjänsten är i första hand grupperat efter rättsverkan/status och i andra hand efter ämne.

 • Mark- och vattenreglerande bestämmelser
 • Riksintressen (3 och 4 kap miljöbalken)
 • Internationellt skydd
 • Andra underlag
  • Naturvård
  • Miljöpåverkan
  • Kulturmiljövård
  • Vatten
  • Areella näringar
  • Kommunikationer
  • Hälsa och säkerhet

Geodata för nedladdning

Nedladdning av data görs via Länsstyrelsernas GIS-tjänster Informationen finns tillgänglig i ESRI Shape-format.

På denna sida hittar du också adresserna till länsstyrelsernas WMS-tjänster. Sidan Länsstyrelsernas GIS-tjänster ersätter den äldre "Distributionswebben GISdata från Länsstyrelserna". Den nya sidan kommer att byggas ut efterhand.