Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Uppsala län

Mångsidig myndighet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25.000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer. Länsstyrelsen har idag cirka 200 kvalificerade medarbetare på åtta olika enheter och en stab.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom: naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration med mera.

Vem styr Länsstyrelsen?

Chef är landshövdingen som är utsedd av regeringen. Sedan den 1 september 2016 är länsråd Johan von Knorring vikarierande landshövding i Uppsala län. Länsstyrelsen har ett insynsråd som består av nio ledamöter med landshövdingen som ordförande.