Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Uppsala län

Mångsidig myndighet

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med mycket varierande uppgifter. Vi avgör årligen bortemot 25.000 ärenden och vi utövar tillsyn och kontrollerar att olika verksamheter, privata såväl som offentliga, följer lagar och riktlinjer. Länsstyrelsen har idag cirka 200 kvalificerade medarbetare på tre avdelningar och femton enheter.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen har bland annat uppgifter inom: naturvård och miljöskydd, livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor, lantbruk, fiske, jämställdhet mellan kvinnor och män, kulturmiljö, regional utveckling, hållbar samhällsplanering och boende, civilt försvar, fredstida krishantering, integration, val med mera.

Vem styr Länsstyrelsen?

Chef är landshövdingen som är utsedd av regeringen. Länsledningen består av landshövding Göran Enander (from den 1 november 2016) och länsråd Johan von Knorring. Länsstyrelsen har också ett insynsråd som består av nio ledamöter med landshövdingen som ordförande.