Skalbaggar på gammal asp ska få nationellt åtgärdsprogram

Gammal asp är en bristvara i dagens landskap. De arter som är beroende av asprika miljöer blir därför färre och åtgärder krävs för att de ska överleva på sikt. Cinnoberbagge och aspsplintbock är två av dessa sällsynta skalbaggar som nu ska få ett nationellt åtgärdsprogram.
Cinnoberbagge och aspsplintbock förekommer främst i naturskogar med gammal asp.

Åtgärdsprogram för hotade arter beslutas av Naturvårdsverket. Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på gammal asp är framtaget av Länsstyrelsen i Uppsala på uppdrag av Naturvårdsverket. Författare till programmet är Pär Eriksson, som arbetar på Upplandsstiftelsen.

Åtgärdsprogrammet skickas nu ut på remiss och alla som vill får tycka till om de åtgärder som föreslås. Remisstiden är satt till den 11 september 2012. Yttranden skickas till maria.forslund@lansstyrelsen.se.

Båda skalbaggarna riskerar att utrotas, men läget är allra mest kritiskt för cinnoberbaggen, som även har det dåligt ställt inom hela EU. I Uppsala län finns landets flesta och största lokaler för cinnoberbaggen. Uppsala län har därmed ett väldigt stort ansvar gentemot Sverige och EU att värna sin landskapsinsekt.

 

Cinnoberbagge