Rapport om kontrollerna, från jord till bord, 2011

Målet ”Maten är säker” har delvis uppnåtts. Det är den generella bedömningen av hur offentliga kontrollen ”från jord till bord” fungerar. I en gemensam rapport till EU-kommissionen presenterar kontrollmyndigheterna en sammanfattning av resultaten från sina kontroller från jord till bord.

För att skydda människors hälsa och för att värna konsumenternas intressen krävs en väl fungerande kontroll i hela livsmedelskedjan. Det gäller kontroll av livsmedel, foder, animaliska biprodukter, djurskydd, djurens hälsa, hantering av veterinärmedicinska preparat samt växtskydd. Hur kontrollen går till beskrivs i Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan. En rapport om resultatet av denna kontroll ska lämnas till EU varje år. Denna rapport gäller kontrollen som utfördes 2011.   

Kontroller finns i hela livsmedelskedjan  

Rapporten visar att det finns kontroller som täcker hela kedjan – växtmaterial, odling, uppfödning, råvaror, processer och produkter. Kontrollmyndigheternas bedömning är att livsmedlen generellt är säkra och likaså djurfodret, samt att läget på djurhälso-, djurskydds- och växtskyddsområdet är gott.   

Rapporten visar bland annat att:

  • Livsmedelskontrollen utvecklas, vad gäller innehåll och kompetens. Nationella kontrollkonferensen, med nästan 1000 deltagare har varit en stor insats inom Livsmedelsverkets uppdrag att utveckla kompetensen av den offentliga kontrollen.
  • Livsmedelsverket har gjort en särskild satsning för rådgivning till livsmedelsföretag i att tillämpa lagstiftningen. Detta har gjorts i form av branschriktlinjer och information, via möten, webben, broschyrer och Livsmedelsverkets upplysningstjänst.
  • Djurskyddskontrollen har effektiviserats. Fler djurskyddskontroller genomfördes under 2011 jämfört med 2010 och andelen planerad kontroll ökar samtidigt som anmälningsärendena ligger på en fortsatt hög nivå.
  • Medvetenheten kring kontroll av animaliska biprodukter har ökat. Jordbruksverket har under året erbjudit utbildningstillfällen inom kontrollområdet och antal kontroller av animaliska biprodukter utförda av Kommunerna och Livsmedelsverket har ökat.       

EU har följt upp förbättringsarbetet med kontrollen  

EU-kommissionen kontrollerar hur kontrollen sköts inom varje medlemsland. Det är FVO, Food and Veterinary Office, som sköter denna kontroll. Under 2011 gjorde FVO en uppföljning (General Follow-up) av vad Sverige gjort för att åtgärda de brister som FVO funnit i kontrollen från jord till bord de senaste åren. FVO konstaterade att Sverige i slutet av 2011 hade åtgärdat drygt hälften av konstaterade brister i kontrollen. FVO bedömer att det generellt fortfarande finns brister i övervakning (verifiering) och kontroll av kontrollen (revision). Resultatet från FVO:s uppföljning kommer att publiceras i en rapport, så kallad landsprofil, under 2012.  

Gemensam rapport  

Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Generalläkaren, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting representerar organisationer som ansvarar för olika delar av kontrollen i livsmedelskedjan och har gemensamt gjort rapporten. Tullverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Swedac har bidragit med information om sina verksamheter.

Livsmedelsverket har samordnat arbetet.  

Rapport: Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan, 2011

Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverket
Kontroll av livsmedel Ann-Christine Salomonsson, telefon 018-17 56 10.

Jordbruksverket
Kontroll av foder, animaliska biprodukter, djurhälsa, hantering av veterinärmedicinska preparat, djurskydd och växtskydd
David Ekbäck, telefon 036-15 52 36.

Statens veterinärmedicinska anstalt
Frågor om foder och djurhälsa
Marianne Elvander, telefon 018-67 40 00.

Generalläkaren
Frågor om offentliga kontrollen inom Försvarsmakten.  

Generella frågor om den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför
Johan Antii, telefon 0920-96 006.  

Sveriges Kommuner och Landsting
Generella frågor om kontroll som kommunerna utför
Nils Alesund, telefon 08-452 75 98.  

Länsstyrelserna
Frågor om kontroll som varje länsstyrelse utför.  

Kommunerna
Frågor om kontroll som varje kommun utför.