Länets största naturreservat har bildats

Landshövdingen har i dag beslutat att ett marint reservat öster om Gräsö ska inrättas.
Bodskäret

Naturreservatet Gräsö östra skärgård är med sin yta på över 54 000 hektar Uppsala läns i särklass största naturreservat och samtidigt det näst största marina naturreservatet i Sverige. Naturreservatet består av ett vidsträckt kustområde öster om Gräsö med stora arealer värdefulla undervattensmiljöer och 4600 öar och skär med höga naturvärden.

Naturreservatet är en viktig del i det nätverk av skyddade områden i Östersjön som Östersjöländerna har kommit överens om att långsiktigt bevara. Beslutet ökar därför möjligheterna att bevara Östersjöns unika flora och fauna för framtiden, samt att förbättra miljön i och runt Östersjön i stort.  

- Jag hoppas att det här beslutet kommer att inspirera även andra länder att utöka skyddet av sina marina miljöer genom att vi visar övriga länder runt Östersjön hur vi i Sverige arbetar för att ta vårt ansvar för Östersjöns miljö, säger landshövding Peter Egardt i en kommentar till beslutet.

- Reservatsbildningen är också en kvalitetsstämpel på en internationellt unik miljö, som vi i Uppsala län är oerhört stolta över.  

 Länsstyrelsen har tidigare i flera omgångar utrett möjligheten att bilda ett naturreservat för att långsiktigt skydda områdets unika naturmiljöer.  

– Genom beslutet tydliggör staten att naturvärdena i området är viktiga. Det är en stark markering gentemot framtida exploateringsintressen, säger naturvårdsdirektör Lennart Nordvarg.  

Beslutet innebär att områdets ovanligt höga grad av orördhet bevaras. Därmed förbjuds t.ex. anläggningar som vindkraftsparker och verksamheter som täkter av naturmaterial men även ökad fritidsbebyggelse och turistanläggningar.  

Beslutet innebär inga ytterligare inskränkningar i äganderätten för markägarna som även i fortsättning kan bruka sin mark på samma sätt som i dag. Länsstyrelsen kommer emellertid att kunna bidra med pengar för att sköta dessa marker och övervaka att området inte missbrukas.  

Över 500 sakägare har fått lämna synpunkter inför bildandet av Gräsö östra skärgård. Den absoluta merparten av dessa är positiva eller har lämnat förslaget utan erinran.  

Skogen skyddas mot avverkning på tre av de större öarna, i övrigt regleras inte skogsbruk. Jakt och fiske regleras inte i föreskrifterna eftersom det redan i dag bedrivs på ett sätt som inte utgör ett hot mot naturvärdena.  

– Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara naturvärdena. I föreskrifterna finns även vissa restriktioner som är riktade mot besökare. Ansvarstagande personer är dock naturligtvis även i fortsättningen välkomna att ta del av skärgårdens fantastiska natur, säger miljöutredare Erik Törnblom.


 Beslut Gräsö naturreservat