Renare båtliv, bättre avloppsrening och minskade näringsförluster från åkermark

Länsstyrelsen har nu fördelat 1,5 miljoner kronor till sex nya lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Målet är förbättra havsmiljön genom minskade utsläpp av fosfor och kväve från jordbruksmark och enskilda avlopp och av miljögifter från båtbottenfärger.

Lantbrukare i Enköpings, Knivsta och Uppsala kommuner får dela på en knapp miljon kronor för strukturkalkning av lerhaltig åkermark. Genom att mylla ner aktiv kalk förbättras jordens struktur och därmed minskar läckaget av växtnäring till vattendragen. Näringen stannar istället där den hör hemma – i åkerjorden och i grödan, som lättare kan ta upp näringen. En ytterligare miljövinst är minskad förbrukning av diesel genom att jorden blir mer lättbrukad.

- En betydande andel av fosfor och kväve som når Östersjön kommer från jordbruksmark. Därför är det positivt med effektiva åtgärder som dessutom kan öka grödans tillväxt, säger Ingrid Wänstrand vid Länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Reningsdammar för dagvatten i Tierp. LOVA-projekt genomfört av Tierps kommun

Knivsta kommun får 200 000 kr för att bygga en miljövänlig avloppslösning på Eda lägergård, att användas som visningsanläggning i arbetet med att minska utsläppen från enskilda avlopp.

Tierps kommun får ca 300 000 kr för att installera en båtbottentvätt i Lövstabukten. Detta ger båtägare möjlighet att borsta sina båtar rena istället för att använda miljöfarliga båtbottenfärger.

Tidigare i år har länsstyrelsen tagit beslut om två miljoner kronor till nio projekt och sedan satsningen startade 2009 har totalt 27 projekt fått dela på åtta miljoner i bidrag. 17 av projekten innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner deltar i LOVA-projekt och andra huvudmän är Upplandsstiftelsen, båtklubbar och lantbrukarföreningar.

- LOVA-bidraget har märkbart ökat det lokala engagemanget och takten när det gäller vattenvårdsarbete i vårt län. Genom alla de åtgärder som nu genomförs räknar vi med att belastningen på Östersjön kan minska med ca 38 ton kväve och ca 1,8 ton fosfor per år, säger Ingrid Wänstrand vid Länsstyrelsens naturmiljöenhet.

Regeringens satsning för havsmiljön tog fart 2007, då havsmiljöanslaget inrättades. De statliga bidragen till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, är en viktig del av regeringens samlade havsmiljösatsning. Genom stödet har den lokala delaktigheten i havsmiljöarbetet stärkts, samtidigt som åtgärder genomförs som bidrar till att uppnå flera miljökvalitetsmål samt till genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stimuleras utveckling och test av nya åtgärder. Den 1 juli börjar den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sin verksamhet.

Därmed tas ett samlat grepp i arbetet för att rädda haven. Läs Miljödepartementets pressmeddelande.

I höst kan kommuner och ideella sammanslutningar söka bidrag för nya LOVA-projekt. Läs mer om LOVA-projekt på vår webbplats.

Kontaktpersoner för några av de nya projekten:

Demonstrationsanläggning för enskilt avlopp i Knivsta kommun. Tyra Wikström, Knivsta kommun, tfn 018-34 78 08/ 070-285 60 05.

Båtbottentvätt i Tierp. Taija Lindfors, Tierps kommun, tfn 0293-21 81 32.

Övergödningsåtgärder i Husby-Kyssinge, Örsundsbro. Per Sollenberg, tfn 070-222 42 28.

Kontaktperson på Länsstyrelsen
Ingrid Wänstrand, havsmiljöutredare på Länsstyrelsen, tfn 018-19 51 26, 076-830 03 19.