Länsstyrelsens synpunkter på utplacering av varg

Länsstyrelsen konstaterar i sitt svar till regeringen att nuvarande förvaltning uppenbarligen inte fungerar då grunden för den svenska vargstammen i dagsläget baseras på endast 5 vargar som inte är släkt med varandra.

Länsstyrelsen ifrågasätter därför om inte förvaltningen måste ta större hänsyn till biologiska och naturgivna förutsättningar och utesluter inte att förekomst av stationär varg måste tillåtas i delar av renskötselområdet.  

Naturvårdsverket föreslår i sin utredning att särskilda medel reserveras för förebyggande åtgärder i län där invandrad/flyttad varg etablerar sig. Länsstyrelsen menar dock att förebyggande åtgärder är så pass viktigt för att skapa ökad acceptans för rovdjur att det bör prioriteras i samtliga vargrevir liksom i områden/län i geografisk närhet av befintliga vargrevir.  

Länsstyrelsen är mycket tveksam till förslaget att nyttja socialbidragssökande och personer som står till arbetsmarknadens förfogande för genomförande av förebyggande insatser mot skador orsakade av varg. Sådana förebyggande åtgärder är det kanske viktigaste verktyget för att få ökad acceptans för varg. Förutom expertkompetens behöver de personer som arbetar med dessa arbetsuppgifter också vara goda kommunikatörer.  

Naturvårdsverket föreslår att län som tar emot invandrad eller flyttad varg ska kompenseras genom högre avskjutning. Länsstyrelsen är tveksam till att det verkligen ökar acceptansen och menar att grunden för jakt istället bör baseras på skadebild och rovdjursförekomst. Länsstyrelsen anser vidare att revir med invandrad eller flyttad varg i likhet med valpar från sådana vargar i möjligaste mån ska undantas från jakt. Jakt bör generellt inriktas på djur som har orsakat skada, detta för att motverka att beteendet förs vidare till ungdjuren.  

Naturvårdsverkets föreslår att fler län tilldelas ekonomiska medel för att kunna starta upp så kallade akutgrupper, dessa ska tillkallas vid akuta händelser. Länsstyrelsen å sin sida menar att det är bättre att medel istället fördelas för att bygga upp en långsiktigt väl fungerande verksamhet med kompetent personal på länsstyrelserna.  

Länsstyrelsen efterfrågar slutligen en fördjupad utvärdering kring möjligheterna till ekonomisk kompensation för de människor som får kostnader förknippade med rovdjursförekomsterna.


 Läs länsstyrelsens remissvar