Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) 

Länsstyrelsen delar varje år ut bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Sista ansökningsdatum för 2016 års bidrag är preliminärt den 1 december 2015.

Nytt från 2015 är att toatömningsanläggningar för fritidsbåtar inte längre kan få bidrag. Åtgärder för att minska spridningen av miljögifter från båtbottnar har däremot breddats och gäller inte längre bara båtbottentvättar.

72 projekt i länet 2009-2015

Sedan 2009 har 72 LOVA-projekt i länet fått totalt 17 miljoner kronor i bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruket eller från fritidsbåtar. 80 % av projekten innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (se hela listan här). Många projekten har som mål att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar växtnäringsläckaget från jorden. Ett projekt syftar till att minska övergödningsproblemen i en havsfjärd genom utfiskning av karpfiskar, en metod som tidigare främst använts i insjöar. I Östhammars kommun installeras båttvättar för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Minskad näringsbelastning och renare båtliv

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2010. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

LOVA ska främst bidra till minskade utsläpp av fosfor och kväve till våra hav och vatten, men även åtgärder för renare båtmiljö kan få stöd.

Enligt Regeringens förordning om LOVA får bidrag ges till följande ändamål:
1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet
2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön
3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

Observera de ändringar i förordningen som trädde i kraft 2014-10-01. 

Viktigt att tänka på vid ansökan!

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns här.

Viktig information om strukturkalkning finns här.

Stödet ges för högst 50 % av projektets stödberättigade åtgärder och därför krävs en egen motfinansiering av den sökande.

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats, eller till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening.

Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då kräver vi att man i samband med ansökan redovisar 1) Sammanslutningens namn, 2) Sammanslutningens syfte och stadgar, 3) Organisationsnummer, 4) Medlemsförteckning, 5) Styrelse, 6) Daterat och undertecknat protokoll från ett föreningsmöte.

Organisationsnummer söks hos Skatteverket.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning innan åtgärderna påbörjas. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov eller tillstånd från mark- eller fiskevattenägare.

Rapportering

När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Slutrapporteringsblankett och anvisningar finns här. Längre projekt ska dessutom lämna in en årlig rapport där det framgår hur projektet följer tidsplanen, hur villkoren i beslutet har följts, vilka resultat som åtgärderna har medfört och hur projektet kommer att fortsätta.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!

 

Kontakta oss

Ingrid Wänstrand
Marinekolog och havsmiljöutredare
Naturmiljöenheten
Ingrid punkt Wanstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Wanstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233380