Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA)

Länsstyrelsen delar varje år ut bidrag till Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA. Ansökningar för 2018 ska vara inlämnade senast den 1 december 2017. Längre ner på sidan finns viktig information om vad som gäller vid ansökan.

90 projekt i länet 2009-2017

Sedan 2009 har 90 projekt fått totalt 21 miljoner kronor i LOVA-bidrag för åtgärder som minskar miljöpåverkan från jordbruk, avlopp eller från fritidsbåtar. 8 av 10 projekt innebär konkreta åtgärder och de andra utredning eller planering inför åtgärder. Alla länets kommuner och andra huvudmän som exempelvis båtklubbar och LRF-avdelningar har drivit olika LOVA-projekt (se hela listan här). Syftet med många av projekten har varit att minska utsläppen från kommunala reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och båttoaletter. Över hälften av projekten innebär strukturkalkning av lerhaltig åkermark, vilket minskar fosforläckaget från jorden. Hittills har knappt 5000 hektar åker strukturkalkats med LOVA-bidrag. I Östhammars och Uppsala kommuner har båttvättar installerats för att minska utsläppen från miljöfarliga båtbottenfärger.

Minskad näringsbelastning och renare båtliv

Statligt bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, har funnits sedan 2009. Projekten bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen och miljökvalitetsnormerna för vatten och Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP). Dessutom stärks den lokala delaktigheten i vattenvårdsarbetet och utveckling och test av nya åtgärder stimuleras.

LOVA ska främst bidra till minskade utsläpp av fosfor och kväve till våra hav och vatten, men även åtgärder för renare båtmiljö kan få stöd.

Enligt Regeringens förordning om LOVA får bidrag ges till följande ändamål:
1. Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet
2. Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön
3. Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

Nytt från oktober 2014 är att toatömningsanläggningar för fritidsbåtar inte längre kan få bidrag. Åtgärder för att minska spridningen av miljögifter från båtbottnar har däremot breddats och gäller inte längre bara båtbottentvättar.

Viktigt att tänka på vid ansökan

Vägledning och ansökningsblankett med anvisningar finns här. Ansökan och slutrapportering skickas med e-post (uppsala@lansstyrelsen.se) och post till Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Viktig information om strukturkalkning finns här.

Stödet ges för högst 50 % av projektets stödberättigade åtgärder (40 % för strukturkalkningsprojekt) och därför krävs en egen motfinansiering av den sökande.

Stöd kan inte ges till åtgärder som redan har påbörjats, eller till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning innan åtgärderna påbörjas. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov eller tillstånd från mark- eller fiskevattenägare.

Särskild information om strukturkalkning

För strukturkalkningsprojekt gäller följande för LOVA-bidrag:  Stödet ges för 40 % av projektets stödberättigade åtgärder. För nedbrukning kommer maximalt 800 kr per hektar vara bidragsgrundande.

LOVA-bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Ett lantbruksföretag kan till exempel inte söka LOVA-bidrag, men däremot en LRF-avdelning, ett dikningsföretag, en vattenvårdsförening, en samfällighet eller en annan icke vinstdrivande ekonomisk förening. Två eller flera markägare kan bilda en ideell sammanslutning som söker bidrag. Då krävs att man i samband med ansökan redovisar 1) Sammanslutningens namn, 2) Sammanslutningens syfte och stadgar, 3) Organisationsnummer (söks hos Skatteverket), 4) Medlemsförteckning, 5) Styrelse, 6) Daterat och undertecknat beslutsprotokoll från ett föreningsmöte. Föreningen måste även ha ett eget bankkonto/pg/bg för att bidrag ska kunna betalas ut.

Från och med september 2015 kan jordbruksföretag söka investeringsstöd för strukturkalkning inom det nya landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen om du vill veta mer om detta.

Rapportering

När LOVA-projektet är genomfört ska en slutrapport lämnas in till länsstyrelsen. Slutrapporteringsblankett och anvisningar finns här. Längre projekt ska dessutom lämna in en årlig rapport där det framgår hur projektet följer tidsplanen, hur villkoren i beslutet har följts, vilka resultat som åtgärderna har medfört och hur projektet kommer att fortsätta.

Välkommen att kontakta länsstyrelsen om du har frågor om LOVA-bidraget!