Lokala naturvårdssatsningen - LONA 

Restaurerad strandäng i Östhammars kommun. Foto: Anett Persson.
Restaurerad strandäng i Östhammars kommun. Foto: Anett Persson.

Genom LONA kan kommuner eller lokala aktörer tillsammans med sin kommun, söka bidrag för olika naturvårdsprojekt. Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa och tätortsnära natur. 

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till åtgärder inom följande områden:

  • Kunskapsuppbyggnad (inventeringar etc)
  • Framtagande av underlag (planer, åtgärdsprogram etc)
  • Processen kring arbetet med områdesskydd
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (åtgärder för såväl naturvärden som friluftsliv)
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Ansökningar inför 2017

Sista ansökningsdag för projekt med start under 2016 är den 1 december 2016. Ansökan ska göras digitalt i LONA-registret. Från registret ska även en ansökan skrivas ut och undertecknas av firmatecknare på kommunen innan den skickas in till Länsstyrelsen. Länk till LONA-registret och instruktioner för ansökan finner du här till höger.

Endast berörd kommun kan skicka in ansökan. Kommunen är ansvarig för projektet från ansökan till slutrapport. Är du en lokal aktör och har en projektidé ska du därför kontakta din kommun så tidigt som möjligt.

Åtta ansökningar för 2016

Länsstyrelsen har fått in totalt åtta ansökningar om projekt som vill starta 2016. Länsstyrelsen påbörjar granskning och bedömning under början av 2016.

Mer om LONA

I Naturvårdsverkets vägledning finns svar på de flesta frågor som rör LONA. Den innehåller även tips till dig som är en lokal aktör. Vägledningen hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även förordningen, som styr arbetet med LONA.

Kontakta oss

Camilla Wessberg
Naturmiljöenheten
Camilla punkt Wessberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Camilla punkt Wessberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233369