Lokala naturvårdssatsningen - LONA 

Restaurerad strandäng i Östhammars kommun. Foto: Anett Persson.
Restaurerad strandäng i Östhammars kommun. Foto: Anett Persson.

Genom LONA kan kommunen eller lokala aktörer i samverkan med kommunen söka bidrag för olika naturvårdsprojekt. Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

 

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till åtgärder inom följande områden:

 • Kunskapsuppbyggnad (inventeringar etc)
 • Framtagande av underlag (planer, åtgärdsprogram etc)
 • Processen kring arbetet med områdesskydd
 • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (åtgärder för såväl naturvärden som friluftsliv)
 • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Nya LONA-projekt 2014

Länsstyrelsen har fördelat nära en miljon kronor till åtta projekt i fem kommuner. Projekten omfattar vitt skilda åtgärder för att öka mångfalden av djur och växter och för att sprida kunskap om värdefulla natur- och kulturmiljöer.

 • Boglösa bronsålderslandskap, Enköpings kommun
 • Biologisk mångfald i Enduro-VM, Enköpings kommun
 • Naturvårdsplan för Heby kommun
 • Ingvars gåvoskog,Heby kommun
 • Risänge hage, Heby kommun
 • Vadarbiotop vid Trunsta träsk, Knivsta kommun
 • Restaurering Dalbyviken, Uppsala kommun
 • Välkommen till Älvkarleby, Älvkarleby kommun

Nästa ansökningstillfälle

Sista ansökningsdag för projekt med start under 2015 är den 1 december 2014. Ansökan ska göras digitalt i LONA-registret. Från registret ska även en ansökan skrivas ut och undertecknas av firmatecknare på kommunen innan den skickas in till Länsstyrelsen. Länk till LONA-registret och instruktioner för ansökan finner du här till höger.

Ansökan kan bara skickas in till Länsstyrelsen av berörd kommun. Kommunen är också formellt projektansvarig gentemot Länsstyrelsen. Så är du en lokal aktör och har en projektidé ska du på ett tidigt stadium kontakta din kommun.

Mer om LONA

I Naturvårdsverkets vägledning finns svar på de flesta frågor som rör LONA. Den innehåller även tips till dig som är en lokal aktör. Vägledningen hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även förordningen, som styr arbetet med LONA.

Kontakta oss

Camilla Wessberg
Naturmiljöenheten
Camilla punkt Wessberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Camilla punkt Wessberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233369