Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Restaurerad strandäng i Östhammars kommun. Foto: Anett Persson.

Genom LONA kan kommuner eller lokala aktörer tillsammans med sin kommun, söka bidrag för olika naturvårdsprojekt. Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa och tätortsnära natur. 

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till åtgärder inom följande områden:

  • Kunskapsuppbyggnad (inventeringar etc)
  • Framtagande av underlag (planer, åtgärdsprogram etc)
  • Processen kring arbetet med områdesskydd
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (åtgärder för såväl naturvärden som friluftsliv)
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning

Ansökningar inför 2017

Sista ansökningsdag för projekt med start under 2017 är den 1 december 2016. Ansökan ska göras digitalt i LONA-registret. Från registret ska även en ansökan skrivas ut och undertecknas av firmatecknare på kommunen innan den skickas in till Länsstyrelsen. Länk till LONA-registret och instruktioner för ansökan finner du här till höger.

Endast berörd kommun kan skicka in ansökan. Kommunen är ansvarig för projektet från ansökan till slutrapport. Är du en lokal aktör och har en projektidé ska du därför kontakta din kommun så tidigt som möjligt.

Sex nya projekt 2016

Länsstyrelsen har beslutat om bidrag till sex nya LONA-projekt om drygt 1,3 miljoner.

I Tierps, Östhammars och Heby kommuner kommer man att på olika sätt jobba med kartläggning av tätortsnära natur och grönområden. Projekten ska även ta fram planer för hur dessa områden ska skötas för att gynna natur- och rekreationsvärden. I Heby kommer man att jobba vidare med Upplandsleden för att få till en ny led mellan Tärnsjö och Siggefora. På sikt ska det gå att vandra Upplandsleden från Dalälven till Mälaren. I Älvkarleby gör kommunen en stor satsning för att införa utomhuspedagogik i skolan. Projektet omfattar utbildning och stöd till lärare och elevaktiviteter vid hav, på äng och i skolskogar. I Uppsala ska den Öppna förskolan i Gottsunda flytta ut i naturen. Här vill man särskilt nå ut till familjer som är ovana att vistas i den svenska naturen. I projektet ska goda exempel på arbetssätt tas fram och spridas till andra öppna förskolor.

Läs mer om projekten i LONA-registret här - sök på Uppsala län, ansökningsår 2016 och pågående projekt.

Mer om LONA

I Naturvårdsverkets vägledning finns svar på de flesta frågor som rör LONA. Den innehåller även tips till dig som är en lokal aktör. Vägledningen hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även förordningen, som styr arbetet med LONA.