Kemikalier

Lagstiftning 

Miljöbalken 

I miljöbalken berör framförallt kapitlen 2 och 14 kemiska produkter och biotekniska organismer. Därtill kommer förordningen (SFS 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer och föreskrifter utfärdade av Kemikalieinspektionen.

I Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS) kan man läsa mera om vilka regler som gäller. I KIFS 2005:7 finns bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter. I KIFS 2008:2 och KIFS 2008:3 finns regler om förpackning och förvaring, anmälan till produktregistret m.m. På kemikalieinspektionens hemsida kan man söka mer information om regler samt söka övrig information som rör kemikalier. 

EU-gemensam lagstiftning 

CLP

Den 20 januari 2009 började en ny EU-förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar att gälla (förordning nr 1272/2008, nedan kallad CLP-förordningen). Den ersätter kemikalieinspektionens klassificeringsregler (KIFS 2005:7 och KIFS 2005:5), men under en övergångsperiod fram till 1 juni 2015 gäller båda regelverken parallellt. 

För många kemiska produkter finns EU-harmoniserade regler om klassificering. De produkterna finns listade i CLP-förordningens bilaga VI. Där finns tabeller för klassificering både enligt de nya CLP-reglerna (tabell 3.1) och enligt de gamla klassificeringsreglerna (tabell 3.2). Mer information om CLP-förordningen och om övergångsreglerna finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Reach

En ny europeisk kemikalieförordning, Reach, trädde i kraft den 1 juni 2007 och ersatte många av de tidigare kemikaliereglerna som fanns i Sverige. På svenska står Reach för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. 

Mer information om Reach finns att läsa på Kemikalieinspektionens hemsida. 

Säkerhetsdatablad

I och med införandet av de nya reglerna för klassificering, märkning och förpackning har också reglerna för säkerhetsdatablad ändrats. Även här ska de nya och gamla reglerna tillämpas parallellt under en övergångsperiod. Övergångsperioden sträcker sig fram till den 1 juni 2015 för rena ämnen och till den 1 juni 2017 för blandningar. För mer information se Kemikalieinspektionens hemsida om säkerhetsdatablad.

Tillsyn och myndigheter

Kommunernas miljönämnder har den lokala tillsynen över kemiska produkter och biotekniska organismer. Kemikalieinspektionen ansvarar för tillsynen över tillverkare och importörer. Även andra statliga myndigheter har ett visst tillsynsansvar vad gäller kemiska och biotekniska produkter - för mer detaljerad information se Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).