Avfall

Länsstyrelsen arbetar med tillståndsärenden, tillsyn, tillsynsvägledning och rådgivning inom avfallsområdet.
Som avfall räknas varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med och som ingår i en avfallskategori enligt bilaga 1 Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 2 till Avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*), eller har någon eller några av de egenskaper som återfinns i bilaga 3. I och med införandet av EG:s avfallsdefinition har avfallsbegreppet vidgats jämfört med tidigare svensk praxis. Ekonomiskt värde, användning eller återanvändning har i och med denna definition inte längre någon betydelse för definitionen avfall.

Hur kan vi minska miljöbelastningen från avfallshanteringen?

Vi kan bland annat minska användningen av farliga kemikalier i produkter, minska uppkomsten av avfall, återvinna så mycket som möjligt av den mängd avfall som ändå uppkommer samt ställa högre krav på avfallsanläggningarna.

EU:s avfallshierarki beskriver hur avfall bör tas omhand för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Enligt denna bör i första hand själva uppkomsten av avfall minimeras. Därefter bör avfall så långt det är möjligt och miljömässigt motiverat tas omhand enligt följande turordning;

  1. Återanvändning
  2. Materialåtervinning
  3. Förbränning, kompostering, rötning
  4. Deponering

Producentansvar

Med producentansvar menas i korthet att de som producerar en vara betalar och har ansvar för att de kasserade varorna samlas in och återvinns. Producentansvar gäller idag för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter.