Dricksvatten och vattenskydd

Dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för ett bra boende. För att säkra dricksvattenkvaliteten för länets invånare är det förebyggande arbetet viktigt.

Vattenskyddsområden - ett viktigt verktyg

Ett verktyg för att skydda och bevara en vattentillgång som används, eller kan komma att användas, för vattenförsörjning är att bilda vattenskyddsområden. Det görs med stöd av 21-22 §§ i 7 kapitlet i miljöbalken.

Skyddsföreskrifter upprättas

Då ett vattenskyddsområde bildas tas samtidigt föreskrifter fram. Föreskrifterna, vilka är anpassade till det enskilda områdets behov och känslighet, talar om vilka begränsningar som gäller inom området till skydd för grundvattnet.

Exempel på sådana begränsningar kan vara att behållare med olja och kemikalier ska ha ett sådant skydd att innehållet inte rinner ut om behållaren skulle gå sönder. En annan begränsning kan vara att grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att försämras. 

Föreskrifter för länets vattenskyddsområden publiceras i Uppsala läns författningssamling och finns samlade under rubriken Vattenskyddsområden i Uppsala län på denna webbplats.

Kartor över skyddsområdena kan beställas från Länsstyrelsen. Lämna beställningen till kontaktpersonen för vattenskydd (finns under kontaktpersoner längst upp till höger på sidan).

Dispens från skyddsföreskrifterna

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från skyddsföreskrifterna. Dispens söks i de flesta fall hos Länsstyrelsen.

Kommunal miljönämnd kan bevilja undantag från föreskrifterna om det är kommunen som fattat beslut om vattenskyddsområdet, eller om det uttryckligen står i föreskrifterna att kommunal miljönämnd kan bevilja dispens.

Särskilda bestämmelser enligt annan lagstiftning

När ett område blivit vattenskyddsområde gäller automatiskt även särskilda regler om till exempel yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel samt lagring av brandfarliga vätskor.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram vägledningar om växtskyddsmedel och biocidprodukter samt användning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor ställer i 10 kap. ytterligare krav inom vattenskyddsområde. Detta innebär bl.a. krav på sekundärt skydd för cisterner eller tankar större än 250 liter samt krav på informationsskyltar vid påfyllningsrör för tank.

Så bildas ett vattenskyddsområde

Vill du veta mer om hur det går till att bilda ett vattenskyddsområde kan du läsa Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 2003:6. Rapporten går också att beställa i tryckt upplaga från Naturvårdsverkets webbplats. 

Dricksvattenkvalitet

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor gällande livsmedel. Verket skriver regler för hantering och kontroll av allmänna dricksvattenanläggningar samt fastställer gränsvärden för dricksvatten. 

Övriga områden med skydd mot utsläpp till ytvatten

Det finns områden som tilldelats skydd enligt den tidigare gällande miljöskyddslagens 8§. Det innebär att det i det angivna området är förbjudet att släppa ut avloppsvatten, fast ämne eller gas från byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde. De så kallade 8§-områdena utsågs av Regeringen och gäller fortfarande. I vårt län har Lilla Ullfjärden i Mälaren och Långsjön vid Björklinge ett sådant skydd.