Klimatanpassning i Uppsala län

Klimatförändringen innebär högre temperaturer, förändrade nederbördsmönster och en stigning av havsytan. För att kunna möta ett förändrat klimat är det viktigt att redan nu studera hur olika delar av vårt samhälle kan komma att påverkas och därefter börja planera för ett förändrat klimat.
Klimatanpassning

Vad innebär klimatanpassning?

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av redan idag och de som kommer ske i framtiden.

Den samhällsstruktur vi har idag har vi skapat efter dagens klimat. För att kunna möta ett förändrat klimat är det viktigt att redan nu studera hur olika delar av vårt samhälle kan komma att påverkas och börja planera för ett förändrat klimat.

Länet måste identifiera de system och områden som idag är utsatta och de som kan bli än mer utsatta i framtiden. Samtidigt måste en bedömning göras av när en risk blir stor nog för att åtgärder ska vidtas. Klimatanpassning av samhällsplanering och våra nuvarande system är av stor vikt då det som byggs idag kommer att vara beständiga över många decennier framöver.

Länsstyrelsen som regional samordnare

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser samt genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Mycket av arbetet går ut på att ta fram relevant planeringsunderlag till länets kommuner och vara en stödjande aktör i det kommunala arbetet med klimatanpassning. 

Samtidigt arbetar Länsstyrelsen med åtgärder för att minska länets klimatpåverkan inom området Energi och klimatpåverkan. Dessa två områden är nära kopplade och betydande insatser inom båda områden är avgörande i Länsstyrelsens arbete för det hållbara samhället.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

För att kunna hantera de positiva och negativa konsekvenser som ett förändrat klimat kan leda till har Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län.

Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Den regionala handlingsplanen är uppdelad i två delar. I del 1 presenteras länets klimatanpassningsarbete samt de utvalda fokusområdena som länet har valt att arbeta med. I del 2, även kallad Åtgärdskatalog, presenteras målbilder inom respektive fokusområde och åtgärder för att uppnå dessa målbilder. För att få en helhetsbild av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning bör båda delarna läsas.

 

 

 

 

Miljömål 

Arbetet med klimatanpassning kan på många sätt kopplas till de nationella miljömålen.

Mer information om hur Länsstyrelsen arbetar med de nationella miljömålen hittas under sidan Miljömål.