Notarius publicus 

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Förordnanden som notarius publicus eller biträdande notarius publicus upphör vid utgången av den månad, under vilken han eller hon fyller 67 år. För den som har fyllt 67 år kan förordnandet förlängas med ett år i sänder, om det finns särskilda skäl.

Notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala kommun

Uppdrag som notarius publicus samt biträdande notarius publicus i Uppsala kommun kungörs härmed till ansökan ledig. För uppdraget gäller de kompetensföreskrifter som anges i 3 § förordningen om notarius publicus (SFS 1982:327).  

Ansökningar jämte de handlingar sökande önskar åberopa ska ges in till Länsstyrelsen, Rättsenheten, 751 86 Uppsala senast den 25 april 2016. Besöksadress: Bäverns gräns 17.

Kontakta oss

Maria Näver
Rättsenheten
Maria punkt Naver snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Naver snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233321