Räddningstjänst

Vid omfattande räddningsinsatser får Länsstyrelsen ta över ansvaret från den kommunala räddningstjänsten. Om räddningsinsatserna omfattar statlig räddningstjänst, ska Länsstyrelsen ansvara för att insatserna samordnas.

Länsstyrelsen ska efter kontakt med kommuner och andra myndigheter, upprätta en räddningstjänstplan.

Räddningstjänstplanen ska beskriva hur Länsstyrelsen ska utöva sitt ansvar. Detta framgår av 4 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och 4 kap. 33 och 34 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Av lagen(2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap 6§ och i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§ framgår Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter sådana utsläpp- se fliken för kärnenergiberedskap.