Kärnenergiberedskap

Forsmark kärnkraftverk, Vattenfall

Enligt lag skall de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap.

Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 och Förordningen om skydd mot olyckor SFS 2003:789 reglerar i detalj hur beredskapen ska utformas beträffande räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering.

I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner, att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp.

I arbetet med kärnenergiberedskapsfrågor ingår också information till allmänheten både före, under och efter en inträffad händelse. Ett särskilt informationsansvar finns för dem som bor inom den inre beredskapszonen.