Jämställdhet 

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå det jämställdhetspolitiska målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål: 

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.  

Jämställdhet skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas - varje dag. Därför måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet.  

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Om du eller din verksamhet vill ha stöd i hur ett jämställdhetsperspektiv kan utveckla ert arbete är du välkommen att vända dig till Lina Ploug, särskilt sakkunnig i jämställdhet. Det kan exempelvis handla om att vi tillsammans tittar på vilka målgrupper era insatser når eller att ni vill ha mer kunskap om vad ett jämställdhetsperspektiv skulle kunna bidra med.

Kontakta oss

Lina Ploug
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
Samhällsutvecklingsenheten
lina punkt ploug snabela lansstyrelsen punkt se¤lina punkt ploug snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233401
072-5215193
Sibel Korkmaz
Handläggare våld i nära relation
Samhällsutvecklingsenheten
sibel punkt korkmaz snabela lansstyrelsen punkt se¤sibel punkt korkmaz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233405

Webbstöd för arbetet mot våld i nära relationer

Läs mer om Länsstyrelsens jämställdhetsarbete