Jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhet är att alla människor oavsett kön ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att genomföra jämställdhetspolitiken på regional nivå. 

I det dagliga arbetet på myndigheten inkluderas exempelvis ett jämställdhetsperspektiv i rapporter, kartläggningar och analyser inom alla länsstyrelsens verksamhetsområden.  

Länsstyrelsens jämställdhetsarbete riktat till aktörer i länet handlar bland annat om att erbjuda metod- och kompetensstöd till att länets kommuner i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Det kan också handla om stöd till myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering eller kompetensutvecklingsinsatser.

Länsstyrelsen sammankallar även nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Här hittar du mer information om arbetet för jämställdhet i länet: