Uppsala läns Barnavårdsförbund

Guldkant på tillvaron för barn och unga!

Nytt för i år:
Privatpersoner kan inte söka och att föreningar, viss kommunal verksamhet och organisationer som har verksamhet som ger stöd till barn och unga kan söka. 

Nu är det återigen möjligt att söka bidrag för en guldkant på tillvaron till barn och ungdomar upp till 20 år.

Alla sökande får svar i slutet av maj.

Er förening ska finnas i Enköping, Heby, Håbo, Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Östhammar eller Uppsala kommun. Det ska vara en barn- och ungdomsverksamhet.

Ni kan söka upp till 20 000 kr per insats. Om flera aktörer är involverade kan det bli ett högre belopp. Prioriterade insatser är de som involverar så många barn och familjer som möjligt, flera kommuner samt främjar integration och mångfald.

Bidrag till vad?

Ni kan söka bidrag till behov som inte ska tillgodoses genom kommunen. Ansökningar prioriteras för insatser som verkar för en direkt och konkret effekt för den unga. Det är också viktigt att bidraget medverkar till:

  • en uppväxt under trygga och goda förhållanden
  • att i nära samverkan med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling
  • att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt
  • att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i sammhällets gemenskap och leva som andra
  • att främja integration och mångfald (meriterande för år 2016)

Kontakt: Anna Haid, tel 010-22 33 000 (vxl)
E-post: uppsalabarnavardsforbund@gmail.com

Alla som får bidrag meddelas via e-post senast 30 maj 2016. Förbundets bidrag ska inte ges för sådana behov som enligt lag ska tillgodoses av det allmänna.

Anna Haid på Länsstyrelsen i Uppsala län är förbundets sekreterare.

 Vad är Uppsala läns Barnavårdsförbund?

Uppsala läns Barnavårdsförbund har funnits sedan mitten på 1950-talet. Förbundet har till ändamål att inom länet stödja det arbete som enligt lag om samhällets barn och ungdomsvård åligger länets socialnämnder, samt i övrigt främja barn och ungdomsvården i länet.

Medlemmar i förbundet är länets kommuner, socialnämnder eller liknande, som är anslutna till förbundet. För närvarande är alla länets kommuner utom Knivsta, medlemmar.

Förbundet har tidigare fullföljt sitt ändamål genom att driva barnkoloni i Sandika. Som en följd av vikande efterfrågan på platser på barnkoloni lades verksamheten ner 2010. Förbundet kommer i fortsättningen att i stället lämna ut ekonomiskt bidrag av förbundets medel till behövande inom medlemskommunerna.