Förebyggande arbete

De övergripande målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak är ett minskat bruk av alkohol och tobak och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Länsstyrelsen ska verka för att de nationella målen och handlingsplanerna förverkligas.

Mycket av det förebyggande arbete som har betydelse i vardagen utförs av kommunala verksamheter, landsting, frivilligorganisationer, föreningar och polis.

Det är i relationen mellan föräldrar och barn, i mötet mellan lärare och elev, i samarbetet mellan kommunal tillsynspersonal, poliser och krogpersonal och i samtalen mellan sjukvårdspersonal och patienter som det praktiska främjande och förebyggande arbetet sker.  

Länsstyrelsens roll är att ge stöd till lokala och regionala aktörer för att förbättra kunskap, dialog, förtroende och samarbete inom frågor som rör alkohol, narkotika, dopning eller tobak (ANDT).

Vi arbetar för en effektivare samverkan i länet genom att skapa kontaktvägar, sprida metodik och material, ordna utbildningar och diskussionsforum. Vi fångar upp och vidareförmedlar viktiga frågor från lokalt och regionalt håll upp till den nationella nivån.

Uppdraget gäller både det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet, där Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn över kommunernas tillsynsarbete över alkohol- och tobakslagen.

Ny ANDT-strategi

Riksdagen har beslutat om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2016-2020. Länk till strategin finns i högermarginalen.