Primärproduktion av foder och livsmedel

Foto på jordgubbar

​Du ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen om du är lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare eller producent av andra livsmedel eller foder.

Reglerna för att registrera primärproduktion av livsmedel är gemensamma för hela EU. Reglerna omfattar till exempel:

  • Odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker
  • Grovfoder och framställning av foderblandningar
  • Uppfödning av nötkreatur, får, gris och fjäderfä
  • Ägg- och mjölkproduktion
  • Jakt, fiske, hägnat vilt, fiskodling och honungsproduktion
  • Plockning av vilda bär och svampar

Du som bara producerar för eget bruk behöver inte göra någon anmälan.

Registrera din anläggning

Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade. Det är företagarens ansvar att registrera sig och att sedan anmäla eventuella ändringar i sin produktion. Registreringen ligger till grund för den offentliga kontrollen som utförs av länsstyrelserna.

Som livsmedelsproducent i primärproduktionen ska du registrera dina anläggningar hos din länsstyrelse. I samband med registrering beslutar länsstyrelsen också om vilken riskklass anläggningen ska placeras i.

Tänk på att om du både producerar livsmedel och foder (även om det bara är foder till dina egna djur) måste du vara registrerad både hos Jordbruksverket och hos din länsstyrelse.

Mer om primärproduktion

Primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan. Exempel på primärproduktion är odling av spannmål, potatis, frukt, bär och grönsaker, uppfödning av nöt, gris och fjäderfä, ägg- och mjölkproduktion, lagring och transport av både foder och livsmedel samt jakt, hägnat vilt, fiskodling, honungsproduktion och plockning av vilda bär och svampar.

Primärproduktion innefattar också foderproduktion som till exempel grovfoder och foderspannmål samt framställning av foderblandningar.

Vad är en anläggning?

En anläggning kan vara en gård, en fastighet eller en båt där produkter hanteras som ett led i primärproduktionen. Om produktionen bedrivs på flera gårdar som ligger alldeles intill varandra får de räknas som en anläggning även om de har flera fastighetsbeteckningar. Om däremot företaget består av flera gårdar som inte ligger mycket nära varandra räknas varje gård/fastighet där produktion bedrivs som en anläggning.

Om jag inte anmäler min anläggning

Syftet med bestämmelserna är att garantera folkhälsan och konsumenternas trygghet genom god livsmedels- och fodersäkerhet. Det viktigt att du registrerar din anläggning och att du följer övriga regler avseende foder och livsmedel. Annars riskerar du att inte få bedriva verksamhet där foder eller livsmedel hanteras. Om du har jordbrukarstöd kan stödets omfattning påverkas om regelverket inte följs.